MENY

Bakgrunn for Læringsmiljøprosjektet – skole

Arbeidet med å forbedre læringsmiljøet ved skolene og redusere mobbingen bygger på det kunnskapsgrunnlaget Utdanningsdirektoratet har bygd opp gjennom blant annet Bedre Læringsmiljø-satsingen, Ungdomstrinn i utvikling, Manifest mot mobbing, rektorutdanningen m.m

Læringsmiljøprosjektet – skole er en målrettet satsing for et mobbefritt og inkluderende læringsmiljø.

Utgangspunktet for Læringsmiljøprosjektet er statens bekymring over de vedvarende høye mobbetallene ved mange norske skoler, slik dette blant annet framkommer gjennom den årlige elevundersøkelsen. Kommuner og skoler som har hatt langvarige og svært belastende mobbesaker, blant annet gjort kjent gjennom media, har også vært i målgruppen for prosjektet. Det er Fylkesmannen, i samarbeid med skoleeier i kommunene, som er ansvarlig for å velge ut aktuelle deltakere til Læringsmiljøprosjektet. På bakgrunn av dette har utdanningsmyndighetene igangsatt et prosjekt.

Utdanningsmyndighetene har gitt Læringsmiljøsenteret ansvar for å etablere og ha det faglige ansvaret for veiledningsteam. Teamene gir kompetanseheving, faglig bistand og veiledning til kommuner og skoler som deltar i prosjektet. De er sammensatt av forskere og pedagoger ved Læringsmiljøsenteret og erfarne skoleeiere, PP-rådgivere og skoleledere. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Første pulje ble igangsatt skoleåret 2013-14, som et pilotprosjekt der 23 skoler deltok. Første ordinære prosjektperiode begynte høsten 2015 og varte ut 2016. Da deltok 40 skoler. Pågående pulje startet høsten 2016, og omfatter 38 skoler, 18 kommuner i 16 fylker.

Læringsmiljøprosjektet går over fire semestre hvor hvert semester har et faglig hovedtema. 

De fire fasene i Læringsmiljøprosjektet ? skole

Slik figuren viser er det sammenheng mellom temaene. I alle semestrene berøres også temaer fra de andre semestrene. Avdekking, stopping og forebygging av mobbing er sentralt gjennom hele prosjektperioden. 

 

Kunnskapsgrunnlaget

Vi har samlet noen dokumenter i pdf-format som til sammen danner det kunnskapsgrunnlaget som Læringsmiljøprosjektet – skole bygger på.

Nettressurser på Utdanningsdirektoratets sider: