MENY

Litteraturlister

Her har vi samlet en oversikt over faglitteratur, artikler og bøker som omhandler klasseledelse.

Åpen bok. Foto: Photo Alto / Laurence Mouton.

Bergkastet, Inger, Lasse Dahl og Kjetil Andreas Hansen(2009): Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter; En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo, Universitetsforlaget

Bergkastet, Inger og Sissel Andersen (2013): Klasseledelse : varme og tydelighet . Oslo : Pedlex

Burner, Tony (2011): Skolebaserte fellesskap for læring og forskning.  I: Tidsskriftet FoU i praksis, nr 1, side 29 – 45

Bø, Anne Kristin og Sylvi Stenersen Hovdenak (2011): Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. I:  Tidsskrift for ungdomsforskning , nr 11(1), s. 69-85.

Christensen, Hanne (2011): Profesjonell yrkesutøvelse i lærende fellesskap. I: Bedre skolenr 1: s. 73 – 79.

Christensen, Hanne og Inger Ulleberg(red.),(2013):  Klasseledelse, fag og danning .  Oslo : Gyldendal Akademisk

Christensen, Hanne (2008): Utvikling av klasseledelse gjennom fag.  I:  Bedre skole, nr 4, side 80 – 87

Engvik, Gunnar [et al.] (red.) (2013) :  Klasseledelse : for elevenes læring.  Trondheim : Akademika forlag

Grimsæth, Gerd og Oddrun Hallås (2013): Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen.  Oslo, Gyldendal.

Haug,Peder (2010): Kva skjer I klasseromma? I: P. Haug (red.): Kvalifisering for læraryrket. Oslo, Abstrakt forlag

Helgevold, Nina (2012): Den problematiske friheten. I : Bedre skole nr. 2, side  16 – 21

Kleven, T.A. (2011): Lærerarbeid i klasserommet. I: T.l. Hoel, G. Engvik & B. Hanssen (red.):Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim, Tapir akademisk forlag.

Manger, Terje (2012): Dette vet vi om motivasjon og mestring. Oslo, Gyldendal  Akademisk.

Marzano, R.J.(2009): Classroom management that  works – research based strategies for every teacher. New Jersey, Pearson Education Inc.

Marzano, R.J. & D. j. Pickering (2010): The Highly Engaged Classroom. Victoria, Australia,  Hawker Brownlow Education

Munthe, Elaine (2005): Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet.  I:  Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr 6, side 431 – 441

Nottingham, James (2012): Læringsreisen; Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet. Oslo: Cappelen Akademisk

Nordahl, Thomas (2010): Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, Thomas (2012) Dette vet vi om klasseledelse. Oslo: Gyldendal  Akademisk

Ogden, Terje (2012): Klasseledelse : praksis, teori og forskning . Oslo : Gyldendal Akademisk

Ogden, Terje ( 2009): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. 2. utgave. Oslo, Gyldendal.

Postholm, May Britt (2013): Klasseledelse i ungdomsskolen. Fire læreres meninger og opplevelser. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 2 side 127-140.

Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011):  Klasseledelse og atferdsvansker. [Respekt-programmet] Stavanger, Universitetet i Stavanger

Stensmo, C. & Harder, J. (2009): Lederstil i klasseværelset – innovation og professionalitet. Fredrikshavn : Dafolo forlag.

Vold, E.K.(red.), (2013): Rom for læring; læringsmiljø og pedagogisk analyse.  Bergen, Fagbokforlaget.

 

Forskning og forskningsartikler 
Clausen,K.W.,Aquino, A-M.,& Wideman, R.(2009): Bridging the real and ideal. A comparison between learning community characteristics and a school-based case study. In: Teacher and Teachers Education, 25(3), p. 444-452

Danielsen, Anne G.( 2012): Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever?  I: Nordic Studies in Education, 2, s.114 – 125.

Darling-Hammond, L. & Richardson, N (2009): Teacher learning: What matters? In: Educational leadership, 66(5),p. 46-53

Djuv, Ingvild og Maisen Tollefsen (2012): Den kompetente klasseleder? : en studie knyttet til ungdomsskolelærerens egenvurderte kompetanse innen sentrale områder i klasseledelse. Masteroppgave i spesialpedagogikk , Universitetet i Oslo

Ertesvåg, S.K. (2011): Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 27 (1), 51-61.

Hattie, John (2012): Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge, NewYork

Haug, P. (2011): Klasseromsforskning. Kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning.[ http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/forsking-og-utvikling/publikasjonar/rapportar/2011]( Nedlastet 19.03.2013)

Ladd,G.W., Herald-Brown,S.L. & Reiser, M.(2008): Does cronic classroom rejection predict the development of children’s classroom participation during the grade school years? In: Child Development, 79 (4), 1001-1015.

Nordenbo, S.E., Larsen, M.s., Tiftikci, N, Wendt, R.E. og Østergaard, S. ( 2008): Lærerkommpetanser og elevers læring i barnehage og skole. En systematisk review. Oslo, København, Danmarks pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Topland, B.  Skaalvik , E. (2010): Meninger fra klasserommet. Analyse av Elevundersøkelsen 2010. Kristiansand, Oxford research AS

Vaaland, G.S. & Roland, E.(2013):  Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. In: Teaching and Teacher Education, 29 , 177-187.

Wubbels,T. (2011): An international perspective on classroom management: what should prospective teachers learn? In: Teaching Education, 22(2), p. 113- 131

UiS logo