MENY

Teori om god klasseleiing

Omfattande forsking dokumenterer at relasjonen mellom lærar og elevar er ein av dei viktigaste faktorane for utvikling av gode læringsmiljø og elevane sitt utbytte av skulen. Eit viktig spørsmål er då kva som karakteriserer god klasseleiing, og korleis ein kan utvikle god klasseleiingspraksis. Svaret er avhengig av kva teoretisk perspektiv ein ser til.

Lærer hjelper elev i klasserommet.

Svaret på kva som karakteriserer god klasseleiing, og korleis ein utviklar det, vil vere avhengig av kva teoretisk perspektiv ein legg til grunn. Sjølv om nokre teoretiske perspektiv på klasseleiing har hatt større innverknad på praksis enn andre, er klasseleiingspraksis, både historisk og i dag, farga av ulike teoretiske perspektiv.

Les meir om:


Tekst: professor Sigrun Ertesvåg

UiS logo