MENY

Lærelyst i ulike fag og i grunnleggande ferdigheiter

Det fins 11 nasjonale senter i opplæringa. Dei jobbar anten med grunnleggande ferdigheiter eller med fag. Dei fleste har samla ressursar innanfor sine fag som kan vere til hjelp og inspirasjon for lærarar som ynskjer å gje elevane lærelyst.

UiS logo
 • Logo Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

  Fleirkulturell opplæring

  Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) har samla læringsressursar for heile opplæringsløpet.

 • Logo Fremmedspråksenteret

  Framandspråk

  Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa har læringsressursar for dei fleste spesialiseringar i grunn- og vidaregåande skule mellom anna på engelsk, fransk, tysk, spansk, japansk, russisk, portugisisk, italiensk, kinesisk, gresk og polsk

 • Logo IKT-senteret

  IKT i utdanninga

  IKT-senteret har samla ei rekkje ressursar retta mot grunnopplæringa. Du kan avgrensa på innholdstype, format og tema eller søkje fritt.

 • Logo Kunst og kultur i opplæringa

  Kunst og kultur

  På nettsidene til Nasjonalt senter for Kunst og kultur i opplæringa finn du undervisningsmateriell, læringsressursar og gode eksempel for heile opplæringsløpet. 

 • Logo for Lesesenteret

  Lesing

  Korleis skape leselyst? Lesesenteret har oppretta ei ordning med lesegledarar. Ordninga er starta opp i Rogaland, men kan være ein idé til skular elles i landet også: 

  Oppdraget for ein lesegledar ligg i namnet. Målet er å vekkje leselyst og leseglede hos barn og unge ved å åpne bøker for dei, slik at dei unge sjølv kan finne ei bok som passer.

 • Folkehelsesenterets logo

  Mat, helse og fysisk aktivitet

  Høgskolen i Bergen er vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret). Senteret jobbar med å synliggjere og formidle samanhengane mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring.

  Senteret opna i januar 2014.

  Gå til nettstaden til Folkehelsesenteret
   

 • Matematikksenteret

  Matematikk

  På mattematikksenteret sine nettsider ligg bloggen Mattematikkmoro. Her vert det lagt ut inspirerande matematikkoppgaver som pirrar matematikkinteressa.

 • Logo Naturfagsenteret

  Naturfag

  Naturfagsenteret sine nettsider er eit oppkome av idear og tiltak for å skape lærelyst i naturfaga.

  Naturfag.no er ein nettstad for naturfaglærarar med læringsressursar og undervisningsmetodar.

  Tips til korleis ein kan bruke andre læringsarenaer enn klasserommet

  Viten.no er ein gratis nettbasert læringsressurs som i hovudsak er retta mot ungdomstrinnet og vidaregåande skule.
   

 • Logo Nynorsksenteret

  Nynorsk

  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) har samla nettressursar til bruk i skulen. 

 • Skrivesenteret

  Skriving

  Skrivesenteret har nyleg laga ein skrivesti som er skulebasert kompetanseutvikling i fagområdet skriving. Hensikta med Skrivestien er å skape ei felles forståing for skriving som grunnleggande ferdigheit og auke kompetansen om god skriveopplæring. Lærarar med god kompetanse i skriveopplæring gir elevar skrivelyst.