MENY

Materiell til nedlasting

Mange av heftene som er gitt ut ved senteret er tilgjengelig som pdf-er. Nedenfor kan du lese litt om hvert enkelt hefte, samt laste dem ned. Ønsker du å kjøpe heftene, kan du bestille dem ved å sende en e-post til laringsmiljosenteret@uis.no.

UiS logo
 • Omslag: Mobbefritt læringsmiljø

  Mobbefritt læringsmiljø

  Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever? I heftet Mobbefritt læringsmiljø har vi samlet erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet pilotfase. Hovedtemaene er skoleutvikling og mobbing.

 • På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  En synteserapporten om skandinavisk forskningslitteratur om læringsmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2015. Læringsmiljøbegrepet har ikke tradisjon for å bli benyttet i barnehagens faglitteratur. Begrepets innhold er allikevel sterkt tilstede i forskningen på barnehagens innhold, kvalitet og utviklingsmuligheter.

 • Omslag av Innblikk

  Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

  Heftet Innblikk gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen. Her finner du spørreskjemaet til Innblikk.

 • Silhuett av jente i dusjen.

  Temahefte om mobbing

  Gjennom åtte kapitler drøftes ulike tema og dilemma som skolene møter i sitt arbeid mot mobbing. Hvert tema har en faglig innledning, spørsmål til drøfting i kollegiet og verktøy knyttet til det aktuelle tema, som jentemobbing og mobbing med mobiltelefon.

 • Silhuett av jente i dusjen.

  Temahefte om mobbing

  Gjennom åtte kapitler drøftes ulike tema og dilemma som skolene møter i sitt arbeid mot mobbing. Hvert tema har en faglig innledning, spørsmål til drøfting i kollegiet og verktøy knyttet til det aktuelle tema, som jentemobbing og mobbing med mobiltelefon.

 • Forside til Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

  Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

  Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital mobbing.

 • Forsiden Innblikk.

  Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

  Heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

 • Forside Innovasjonshefte

  Kom i gang med utviklingsarbeid

  Informasjonshefte om LP-modellen og arbeidet med å sette i gang med den i en kommune.

 • Omslag Er alle med?

  Er alle med?

  En rapport om hvordan grunnskolens barnetrinn organiserer tiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon for skolearbeid. Omlag 2000 elever får sin skolegang delvis eller hele sin opplæring utenfor ordinær skole, til tross for at alle barn skal være inkludert i den vanlige opplæringen iflg. norsk skolepolitikk.

 • Heftet Skolens støtte til mobbeofferet.

  Skolens støtte til mobbeofferet

  Et hefte som skal være til hjelp for skoleansatte i arbeidet med å hjelpe mobbeofre til å bearbeide vonde opplevelser.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  Respektprogrammet vektlegger god klasseledelse, fordi det både påvirker hver elev og former klassemiljøet. God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  Respektprogrammet vektlegger god klasseledelse, fordi det både påvirker hver elev og former klassemiljøet. God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.

 • Framside på Respektheftet Implementering

  Implementering av skuleomfattande arbeid

  Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Forfattarane peikar på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.

 • Framside på Respektheftet Implementering

  Implementering av skuleomfattande arbeid

  Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Forfattarane peikar på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.

 • Bilde av sammenkrøllet gutt på en gressplen.

  Skolens handlingsplan mot mobbing (bokmål)

  Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing.

 • Bilde av sammenkrøllet gutt på en gressplen.

  Skolens handlingsplan mot mobbing (bokmål)

  Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing.

 • Jente som ser på mobiltelefonen i en trappeoppgang.

  Zero - Lærerveiledning

  Lærerveiledningen er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærer-veiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak.

 • Jente som ser på mobiltelefonen i en trappeoppgang.

  Zero - Lærerveiledning

  Lærerveiledningen er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærer-veiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (nynorsk)

  For å lukkast i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skulen samarbeider. Zero-programmet er laga slik at tilsette på skulen, elevar og foreldre skal kunne gjere det. Elevrådets idéhefte inneheld gode idear til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (nynorsk)

  For å lukkast i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skulen samarbeider. Zero-programmet er laga slik at tilsette på skulen, elevar og foreldre skal kunne gjere det. Elevrådets idéhefte inneheld gode idear til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (bokmål)

  For å lykkes i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skolen samarbeider. Zero-programmet er laget slik at ansatte på skolen, elever og foreldre skal kunne gjøre dette. Elevrådets idéhefte består av gode ideer til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (bokmål)

  For å lykkes i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skolen samarbeider. Zero-programmet er laget slik at ansatte på skolen, elever og foreldre skal kunne gjøre dette. Elevrådets idéhefte består av gode ideer til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Framsida på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (nynorsk)

  Heftet skal vera eit hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalde elev som saman med sin klasselærar kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Framsida på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (nynorsk)

  Heftet skal vera eit hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalde elev som saman med sin klasselærar kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (bokmål)

  Heftet skal være et hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalgte elev som sammen med sin klasselærer kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (bokmål)

  Heftet skal være et hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalgte elev som sammen med sin klasselærer kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside på Respekt-heftet.

  Respektprogrammet

  Dette er et innledende hefte som gir en presentasjon av kjerneprinsippene og oppbygningen av Respektprogrammet. 
  Respektprogrammet skal hjelpe skoler til å utvikle og realisere sitt potensial for godt lærings- og sosialt miljø. Målet er å øke kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusere problematferd i barne- og ungdomsskolen.

 • Framside på Respekt-heftet.

  Respektprogrammet

  Dette er et innledende hefte som gir en presentasjon av kjerneprinsippene og oppbygningen av Respektprogrammet. 
  Respektprogrammet skal hjelpe skoler til å utvikle og realisere sitt potensial for godt lærings- og sosialt miljø. Målet er å øke kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusere problematferd i barne- og ungdomsskolen.

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.
   

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.