MENY

For lærerutdanningen

På denne siden finner du relevant stoff om mobbing som kan brukes i undervisning og veiledning av lærerstudenter i skole og barnehage.

Vi har erfart at både praktikere og studenter har nytte av å strukturere stoff om mobbing i fem delemner, i tillegg til en standard definisjon:

• Fakta
• Årsaker
• Forebygging
• Avdekking
• Tiltak og oppfølging

Standard definisjon på mobbing:
Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid.
(Olweus & Roland 1983; Smith 2005)

Man ser at begrepet gis av tre tydelige markører:
1. Mobbing er negative handlinger
2. De retter seg mot en som ikke kan forsvare seg
3. De er rituelle; de gjentas over tid

Fakta
Med fakta mener vi her hovedtyper som tradisjonell mobbing og digital mobbing. Samt omfang, alder, kjønn, personlige kjennetegn, spesielle sårbare grupper, ulike kontekster som klassen, skolen og lokalsamfunnet og om temaet mobbing i barnehagen.

Kort videopresentasjon av professor Erling Roland: Hva er mobbing?

Årsaker
En meget sentral årsak til utøvelse av mobbing er proaktiv aggresjon kombinert med en nærkontekst preget av svak kontroll og negative normer.

Forebygging, avdekking, og tiltak
Artikkelen Mobbing, gir god innsikt i hvilke tiltak skolen kan sette i verk.
                                              
Om tiltakene
Når det gjelder tiltak, erfarer vi at både praktikere og studenter trenger å trene på de samtaleformene som tiltaksmetoden er bygd opp rundt. Dette er samtaler med den som blir mobbet, med plagere individuelt og i gruppe, og med de foresatte til begge parter.
Vi erfarer også at valg av tiltak må settes i en klar forbindelse med forhold som blir avdekket og med lovverket.

Oppgave til refleksjon – Eksempelet Emma

 

UiS logo