MENY

Hva er mobbing?

I Norge mobbes omtrent 40.000 barn og unge regelmessig, det tilsvarer rundt fem prosent. Nesten like mange mobber andre regelmessig.

Se videopresentasjonen i fullskjerm av professor Erling Rolands kort-forelesning
 
Hva er mobbing?

Mobbing er ritualiserte krenkelser mot en som ikke kan verge seg.

Mobbing er kjennetegnet av:

  1. En aggressiv handling rettet mot et offer, av en eller flere sammen
  2. Et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet
  3. At det foregår over tid

Disse tre kriteriene må være der for at vi skal kalle det mobbing. 
Mobbing er derfor ikke en konflikt mellom noenlunde jevnbyrdige parter. 

Sårbare grupper
Annen seksuell orientering enn den heteroseksuelle gjør ungdom svært sårbare for å bli innblandet i mobbing. I tillegg viser forskning at barn og unge med innvandrerbakgrunn også kan være en risikogruppe, spesielt for å mobbe andre. Det finnes også andre sårbare grupper.

Mobbingens psykologi
Forskning viser at de som blir mobbet har ikke spesielle ytre kjennetegn, men de er mer engstelige og deprimerte enn andre. Ofte er de også ensomme.

De som ofte plager andre skiller seg heller ikke ut fysisk. Den viktigste forskjellen fra andre er at de er mer proaktivt aggressive. Det er viktig å merke seg at plagerne sjeldent er sinte på mobbeofferet, det er altså andre mekanismer som driver dem.

Hovedårsaken til utøvelse av mobbing er altså proaktiv aggresjon

Når mobbing skjer, er det ofte tilskuere. Dessverre griper «de andre» sjeldent inn, dersom de ikke får hjelp til dette av voksne. De voksne, både foreldre, og de voksne i skolen og barnehagen, har en avgjørende rolle i å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Forebygging
Generell forebygging er å påvirke læringsmiljøet i positiv retning; gode relasjoner mellom elevene, tydelige rutiner og positive normer. Det oppnår man best med autoritativ klasseledelse. Et generelt godt samarbeid med de foresatte er også viktig.

Forebygging er viktig, men det er ikke tilstrekkelig.

Avdekking
Det er svært effektivt å ha gode rutiner og verktøy (Spekter og Innblikk (pdf)) for å avdekke mobbing. Dette er nødvendig for å identifisere de som er involvert og for å skape troverdighet om tiltak. På desse sidene finner du informasjon om avdekking.

Tiltak
Nettsiden viser også en godt utprøvd metode for å stoppe mobbing, når den er avdekket. I korthet går dette ut på å gi mobbeofferet trygghet og støtte. Dernest kommer konfronterende samtaler med plagerne individuelt og samlet, samt kommunikasjon med de foresatte til begge parter.

Under lenkene Tiltak i skolen og Tiltak i barnehagen, vil du finne mer nyttig stoff om hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing, som er spesifikt retta mot deg som er lærer, rektor, forelder, PPT-ansatt, lærerutdanner, skoleeier, barnehagelærer eller barnehageeier.

Oppfølging
Mobbing har konsekvenser - kortsiktige og langsiktige.
Selv om en mobbesak blir avsluttet, og selve mobbingen tar slutt, har mobbingen satt spor. Derfor er oppfølging av eleven som er blitt mobbet, viktig. Det samme kan være tilfelle med plagere.

Skjult mobbing
En god del av mobbingen går under radaren til de voksne hjemme og på skolen, og den kan være skjult for andre jevnaldrende også. Dette gjelder særlig subtile former for utestenging ved tradisjonell mobbing og i det digitale rommet.

Tradisjonell mobbing og digital mobbing
Mobbingen foregår både i den fysiske og den digitale verden. Du kan skaffe mer informasjon ved å se videopresentasjonene og informasjon om disse formene, ved å klikke deg inn på henholdsvis tradisjonell mobbing og digital mobbing.

UiS logo