MENY

Når små barn blir ertet, slått eller utestengt

Dessverre opplever også noen av de aller minste å bli ertet eller slått i barnehagen. Erting, plaging eller utestengning fra leken over tid, kan det bli et stort problem.

Trist jente pirkes i ryggen av en annen jente.

Barn som blir utsatt for dette kan få psykiske ettervirkninger, for eksempel i form av tristhet og usikkert selvbilde. Enkelte barn kan reagere med å ville ta igjen, det vil si at de selv tar i bruk samme atferd som den eller de som plager.

Barnet som opplever krenkelser vil føle seg utrygg i barnehagen og vise dette overfor ansatte og foreldre, i form av atferd som gråt, uro, frustrasjon og engstelse. For foreldre vil dette være sårt og vanskelig. I slike situasjoner er det viktig at foreldre og barnehage samarbeider godt. Barnet er den svakeste parten og skal beskyttes.

Hvordan skal man arbeide med barn som blir krenket eller krenker andre? Det er viktig at barnehagen tar ansvar i slike situasjoner og arbeider systematisk for å stoppe negativ atferd.

Veiledningsbrosjyren «Mobbing i barnehagen - et hefte for deg som arbeider i barnehagen, utgitt av Barne- og familiedepartementet» gir råd angående denne problematikken. Heftet skal stimulere til refleksjon, diskusjoner, økt fokus på sosial kompetanse og mobbing. Heftet er utarbeidet i samarbeid med førsteamanuensis Kari Lamer ved Høgskolen i Oslo.

Tekst: f
ørsteamanuensis Klara Øverland

UiS logo