MENY

Elevenes læring i friluftsliv

Randi Myklebust Sølvik har i sin doktorgrad undersøkt hvordan elever opplever friluftsliv brukt i pedagogisk sammenheng på ungdomstrinnet.

Randi Myklebust Sølvik Randi Myklebust Sølvik

I doktorgradsarbeidet fra 2013 undersøker Randi Myklebust Sølvik hvordan 13 ungdommer opplever friluftsliv brukt i pedagogisk sammenheng på ungdomstrinnet, og hva de mener om det i en læringsorientert kontekst. Erfaringer fra slike alternative læringsarenaer framstilles ofte som svært positive. Forskning og evaluering på tiltak som er utenfor den ordinære skolen har i liten grad undersøkt elevenes egen mening. I denne undersøkelsen er det to sentrale spørsmål som konkretiseres og drøftes grundig:

  •  Hva kjennetegner sosial læring i friluftsliv?
  • Hva kjennetegner læringsressursene i friluftsliv?

Avhandlingens tittel er «Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium» 
Friluftsliv brukes i generell pedagogisk praksis gjennom kroppsøvingsfaget, i uteskole og leirskole i vårt land. I tillegg er praktisk arbeid eller fysisk aktivitet i naturen mye brukt i møte med atferdsproblematikk eller lærevansker. 

Målsettingen for slike tiltak er ofte begrunnet både pedagogisk og mer generelt som behov for «friminutt» eller læring av sosial kompetanse. Forskning både nasjonalt og internasjonalt har slike begrunnelser.  Dette praksisfeltet viser at skolens ledelse og lærere i stor grad sitter med positive erfaringer, det er som regel deres meninger som høres.  Dette forskningsarbeidet retter fokuset mot elevenes egne erfaringer om denne praksisen.


Randi Myklebust Sølviks forskningsarbeid er gjennomført ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Friluftsliv er med det plassert under dette feltet og har et læringsorientert fokus.
 

I et intervju i forbindelse med disputasen sier hun at: 
«Det er viktig med vidare forsking på norske og nordiske tilnærmingar til friluftsliv i pedagogiske praksisar, då dette er eit praksisfelt som er lite forska på. Fleire kasusstudium eller samanliknande studiar av utvalte praksistilnærmingar vil kunne gje rikare og meir detaljert bilete av eit komplekst fenomen. Vidare vil ulike forskingstilnærmingar kunne gje utfyllande forståing av dette feltet.»

Les mer

På Universitetet i Oslos nettsider kan du lese hele intervjuet om doktorgradsarbeidet

Les avhandlingen her

UiS logo