MENY

Informasjon om Spekter til foresatte

Spekter er en ikke-anonym undersøkelse om mobbing og andre forhold i læringsmiljøet. Undersøkelsen er tiltenkt elever fra 3./4. klasse på barneskolen og opp til og med videregående skole.

Det er ifølge opplæringsloven kapittel 9A en del av skolens mandat og plikt å innhente viktig informasjon om elevenes læringsmiljø. Mange skoler i Norge bruker Spekter til dette. Spekter kan ses på som en ikke-anonym elevsamtale. Spekter kan brukes som en rutine på skolen for å følge med på læringsmiljøet, samt for å undersøke nærmere ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter kan skolen få mange opplysninger om mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når de skal forstå en sak og gjennomføre tiltak. Det er svært viktig at undersøkelsen følges raskt opp i etterkant med individuelle elevsamtaler.

Spørsmålene i Spekter kan alternativt brukes som en samtaleguide ved gjennomføring av elevsamtaler uten at undersøkelse er gjennomført. Dette er aktuelt for elever på trinn 1–3, eller for eldre elever som ikke kan gjennomføre Spekter på egen hånd.

Skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) er behandlingsansvarlige og er ansvarlig for å ivareta personvernet til elevene på den enkelte skole. Elever og foresatte skal motta grundig informasjon om Spekter og bruken av løsningen, samt informasjon om deres rett til innsyn i de registrerte personopplysninger. Informasjon til foresatte og elever om hvorfor og hvordan opplysningene om elevene blir behandlet, er en grunnleggende personvernrettighet.

For at skolen skal være i stand til å oppfylle opplæringsloven kapittel 9A, er det viktig for skolen å benytte kartleggingsverktøy som kan avdekke om elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen mener at Spekter er et sentralt verktøy i dette arbeidet, og håper derfor at alle elevene ønsker å delta.

Læringsmiljøsenteret har utformet et forslag på samtykkeskjema og informasjon om Spekter til foresatte:

Informasjon og samtykke fra foresatte (pdf)