MENY

Den autoritative voksenstilen

Forskning fremhever den autoritative voksenstilen som den aller beste i møte med barn. I denne filmen forklarer dosent Pål Roland hva som kjennetegner denne voksenstilen og hvordan den skiller seg fra de andre voksenstilene.

Se filmen i stort format

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegger sterkt barns medvirkning. Å forstå barns uttrykk er av stor betydning, og anerkjennende og støttende relasjoner fremheves som viktige. Barnehagen skal også arbeide med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. 

I rammeplanen vektlegges det at de voksne skal være aktive og tydelige for å fremme et godt sosialt miljø. Alle disse føringene passer godt med den voksenstilen som forskning fremhever som den aller beste i møte med barn – den autoritative voksenstilen.

Hva er den autoritative voksenstilen?

Den autoritative voksenstilen innebærer en kombinasjon mellom innlevelse fra varme voksne og tydelige grenser som den beste tilnærmingen pedagoger og ansatte i barnehager og skoler kan ha i møte med barn. Begrepet «autoritativ» er hentet fra Baumrinds forskning knyttet til ulike foreldrestiler.

Baumrind studerte ulike utfall hos barn, og så senere på hvilken stil som kjennetegnet foreldrene til barna i de ulike gruppene. Hun fant at de barna med den mest harmoniske og modne tilpasningen hadde foreldre som viste innlevelse og varme relasjoner samtidig som de også stilte krav til barna og satte grenser. Det ble altså funnet at verken foreldres grenser eller foreldres varme alene bidro til god tilpasning hos barna. De best tilpassede barna fant hun blant foreldre som viste varme ovenfor barna sine og som i rimelige grad tok hensyn til barnas behov og ønsker, samtidig som de var tydelige på viktige grenser.

Denne måten å opptre ovenfor barn – den autoritative voksenstilen – har blitt overført til mange programmer knyttet til barnehage og skole, for eksempel Respekt, Zero, LP-modellen og Være Sammen.

Autoritativ voksenstil er et pedagogisk verktøy

Ved at de voksne anstrenger seg for å leve seg inn i barnas frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og viser dem omsorg, vil barna kjenne at de blir møtt og hørt. De voksne støtter også opp under barnas autonomi (medvirkning og handlefrihet). Dette danner et godt grunnlag for relasjonsbygging med barnet. Da vil de også være mer mottagelige for tydelige grenser fra aktive voksne.

Den autoritative voksenstilen kan derfor brukes som et verktøy i all pedagogisk sammenheng. Ett kjennetegn i denne måten å arbeide på er at relasjonen mellom barnet og den voksne er en grunnstein for alt annet arbeid.

 

Tekst: professor Ingunn Størksen

Film: dosent Pål Roland