MENY

Noen barnehager gir et læringsforsprang

– Forskjellene vi har funnet er betydelige. Når vi sammenligner barna som gikk i barnehagene med mest læring med de som gikk i barnehagene med minst læring, var det i gjennomsnitt fem måneder forskjell i barnas utvikling, sier Ingunn Størksen.

Voksne og barn har lesestund i barnehagen. Foto: iStock

Tidligere forskning viser at barns utvikling innen språk, matematikk og selvregulering i barnehagealder har stor betydning for deres faglige og sosiale tilpasning på skolen. Samtidig har barnehager mulighet til å påvirke barns utvikling innen både språk, matematikk og selvregulering.

– Med dette som utgangspunkt undersøkte vi barns utvikling innen disse områdene i forskjellige barnehager. Studien inkluderer kartleggingsdata fra 627 femåringer i 67 barnehager på Agder, forteller Ingunn Størksen, professor ved Læringsmiljøsenteret og en av prosjektlederne for Agderprosjektet.

Stor forskjell mellom barnehagene

Resultatene i studien viste signifikante forskjeller i læring mellom barn som går i forskjellige barnehager, selv når det kontrolleres for foreldres utdanning, inntekt og innvandrerbakgrunn.

– Forskjellene er betydelige. Når vi sammenligner barna som gikk i barnehagene med mest læring med de som gikk i barnehagene med minst læring var det i gjennomsnitt fem måneder forskjell i barnas utvikling, sier Størksen.

Det er for lite informasjon om barnehagene til å forklare den store variasjonen. Forskjellene kan skyldes faktorer som lokaler, leker og pedagogiske aktiviteter i hverdagen.

– Tidligere forskning viser at faktorer som gode pedagogiske aktiviteter og tilstedeværende og kompetente voksne er svært viktige for barns utvikling innen disse områdene.

Voksentetthet er viktig

Voksentetthet – altså hvor mange barn per voksne på avdelingene - hadde en tydelig sammenheng med variasjoner i barns utbytte mellom barnehagene i studien.

– Dette er imidlertid en korrelasjon, en statistisk sammenheng, men ikke nødvendigvis en årsak. Det er vanskelig å fastslå fra disse resultatene om denne sammenhengen representerer en årsakskjede, eller kan skyldes andre ting som påvirker både barns utbytte og voksentetthet, sier Størksen.

En god barnehage vil på ulike måter legge til rette for barns læring, og det er kanskje også disse barnehagene som klarer å rekruttere mange medarbeidere og sørge for høy voksentetthet.

– Samtidig er det altså en nærliggende hypotese at voksentetthet i seg selv kan være en viktig årsak til barns læring.

Ingen sammenheng mellom familiebakgrunn og gode barnehager

I mange land kan man se at familier med mye ressurser i større grad enn andre familier klarer å identifisere de beste barnehagene for barna sine.

– Dette kan påføre en del barn en dobbel risiko, ved at de vokser opp i en familie med mindre ressurser, og hvor familien heller ikke har mulighet til å velge en barnehage med høy kvalitet og stimulerende aktiviteter.

Slik kan variasjon i barnehagekvalitet bidra til ytterligere forskjeller mellom barn fra ulik sosio-økonomisk bakgrunn.

– I det norske datamaterialet fant vi imidlertid ingen tegn til at familier med høy sosio-økonomisk bakgrunn var overrepresentert i gode barnehager. Dette kan skyldes at mange barn går i barnehage i nabolaget, og at de gode barnehagene ikke nødvendigvis ligger i de mest ressurssterke bydelene.

Betyr det at vi ikke trenger å tenke på kvalitet i barnehagen?

– Nei. Det kan likevel skje ved ren tilfeldighet at noen barn med begrensede ressurser hjemme også havner i barnehager med lite ressurser til å stimulere dem. Derfor er det veldig viktig å fortsette å arbeide for høy kvalitet i alle barnehager, i form godt kvalifisert personale, og stimulerende lokaler, leker og aktiviteter i hverdagen, sier Størksen og utdyper:

– Kvalitet i barnehagetilbudet skal ikke bero på et slags lotteri. Alle barn fortjener en morsom og stimulerende hverdag som inspirerer dem til utforskning, lek og læring.

Referanse:

Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark: Variation in center quality in a universal publicly subsidized and regulated childcare system, Labour Economics, Volume 55, 2018, Pages 230-240, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.10.003