MENY

Avdekke og stoppe mobbing i barnehagen

Rammeplanen understreker at barnehagen skal stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønster. For å kunne stoppe mobbing er det avgjørende å avdekke mobbeatferd i barnehagen.

Skolen har en aktivitetsplikt nedfelt i opplæringsloven kapitel 9A. Den inneholder fem delplikter, og er gitt navnet handlingssløya. Denne handlingssløyfa beskrives i Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser (UDIR, 2017). Barnehagene blir i dette dokumentet anbefalt å bruke handlingssløyfa i sitt arbeid, men i høringsutkast om innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll  fra 12. august 2019 lanseres det at barnehagene skal ha samme lovverk som elever i skolen.

I det følgende beskrives de fem delpliktene i handlingssløyfa og som kan illustreres på følgende måte (UDIR, 2017, s. 18):

Illustrasjon av handlingssløyfa: 1. følge med og fange opp, 2. gripe direkte inn, 3. varsle, 4. undersøke, 5. sette inn tiltak og evaluere.

Følge med å fange opp

Her er de ansattes kompetente blikk avgjørende. Personalet kan følge med og fange opp gjennom observasjoner, både deltakende og ikke-deltakende. I barnehagen er det særlig avgjørende å avdekke om alle barn har noen å leke med. En annen måte personalet kan følge med å fange opp på, kan være å spørre barna selv gjennom barnesamtaler etter behov eller ha jevnlige samtale (mer strukturert). Verktøyet Barnehagetrivsel.no som er utarbeidet av Dronning Mauds Minne Høyskole kan være et godt hjelpemiddel. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på og ha oversikt over sårbare barn.

Gripe direkte inn

Ansatte skal gripe inn og stoppe mobbing og andre krenkelser når de ser at et barn blir utsatt for negative hendelser, og når de får mistanke om eller kjennskap til om et barn ikke har et trygt og godt i barnehagen.

Varsle

For å opplyse og få et godt bilde av saken er barnehagens varslingsrutiner viktige. Styrer skal alltid varsles. I enkelte tilfeller vil det være riktig å informere barnehageeier om saken. Saken skal løftes til rett nivå for å sikre en forsvarlig håndtering. Det er ikke et mål å løse den på lavest mulig nivå.

Undersøke

Formålet med undersøkelsen er å klargjøre det man har sett, hørt eller fått mistanke om. Eksempler på undersøkelsesmåter kan være samtaler med barna det gjelder, andre barn, ansatte og foreldre samt å gjennomføre ulike typer observasjon. Det er viktig at saken blir grundig undersøkt, og at saken belyses fra flere sider.

Sette inn tiltak og evaluere

Barnehagen må sette inn egnede tiltak for å stoppe krenkelsene og sikre at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen bør lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak. Planen skal beskrive tiltakene, tidsperioden og hvem som har ansvar. Tiltakene bør være på både system- og individnivå. Planen bør også inneholde hvordan man skal evaluere tiltakene. Grunnlagsdokumentet understreker betydningen av å involvere barn, unge og foreldre i evalueringen.

Tekst: Ellen Elvethon

 

Referanser

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver.  Oslo: Kunnskapsdepartementet.

UDIR. (2017). Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. En felles plattform for statlige aktører. Oslo: Utdanningsdirektoratet.