MENY

Utvikling, lek og læring i barnehagen

Vår forståelse av barn, barndom, utvikling og læring har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. I boka "Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis" presenteres oppdatert kunnskap om barnehagebarns utvikling.

Barnehagesektoren har vært gjennom store endringer når det kommer til blant annet antall barn, antall yngre barn, større kulturelt, språklig og religiøst mangfold, større krav og forventninger til barnehagen og de ansatte. I tillegg har vår forståelse av barn, barndom, utvikling og læring endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Ifølge redaktørene bak boka Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis, Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli, er det behov for oppdatert kunnskap innen barnehagefeltet.

– Vi har i dag kunnskap om barn som gjør at store deler av gammelt tankegods må forkastes fordi det ikke lenger er gyldig, skriver de i boka.

Redaktørene har derfor fått psykologer og pedagoger som er ledende fagpersoner på sitt felt til å skrive kapitler om tidlig innsats, interaksjon og relasjon, samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst. Boka er et forsøk på å presentere viktig teori og forskning fra begge disse fagtradisjonene, og å foreslå hvordan forskning og teori kan bidra til god praksis i barnehagen.

Barns utvikling er kompleks

Boka består av 30 kapitler, som går i dybden på tema som har betydning for barns utvikling og læring, blant annet samspill, kroppslig utvikling, kognisjon, omsorg, lek og læring, og dannelse. Siden det har vært en økning av små barn i barnehagen, har redaktørene valgt spesielt å framheve tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet.

Andre viktige temaer i boken er blant annet omsorg, lek og læring, arv og miljø, tilknytning, vennskap, mestring og motivasjon, selvregulering, språk og matematikk, kjønn, observasjon og kartlegging, barn med flerkulturell bakgrunn, omsorgssvikt, barnelitteratur, forebygging av mobbing, medvirkning og danning.

Boka gir også en oversikt over de mest anvendte psykologiske teoriene som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boka er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

Flere bidrag fra Universitet i Stavanger

Seks av fagpersonene som har bidratt til boka kommer fra Universitet i Stavanger. Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem, dosent Pål Roland og professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, førsteamanuensis Elin Reikerås og professor II Thomas Moser ved Lesesenteret og Torill Vist ved Institutt for barnehagelærerutdanning, har alle bidratt innenfor sine felt.

Andre som har bidratt til boka er Vibeke Glaser, May Britt Drugli, Rune Storli, Susan Hart, Monika Melby-Lervåg, Arne Lervåg, Kjellrun Englund, Jonas Leversen, Hermundur Sigmundsson, Kristin Rydjord Tholin, Else Johansen Lyngseth, Kari Emilsen, Tormord Rimehaug, Sonja Kibsgaard, Ragnhild Bang Nes, Anne Greve, Torgeir Alvestad, Liv Gjems, Bjarte Furunes, Atle Krogstad, Audun Dahl og Dag Øystein Nome.

En viktig kunnskapsbase

Boka Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde; utvikling, lek og læring. Den retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger tilknyttet barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0–5 år.

Redaktørene håper boka vil fungere som en kunnskapsbase som bidrar til god praksis og barnehagekvalitet for alle barn i norske barnehager, at den har vist hvor uendelig viktig barnehagepersonalet er for at barn skal ha det bra i barnehagen, og at den inspirerer til refleksjoner og en kontinuerlig oppmerksomhet rundt egen praksis.

 

Referanse

Glaser, V., Størksen, I. & Drugli M. B. (Red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen  forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Faksimile: Utvikling, lek og læring – forskning og praksis

"Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis" er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde.