MENY

Læring for livet

Når barn viser empati og medfølelse med andre bør de få oppmuntring og ros, skriver Ingunn Størksen i denne kommentaren.

Jeg fikk nettopp en henvendelse fra en barnehagelærer i en barnehage som tenker å ta i bruk et læringsopplegg for sosial kompetanse hos barn. Her fokuseres det på områdene empati, impulskontroll, problemløsning og mestring av sinne.

Barnehagelæreren uttrykte: «Jeg tenker at programmet strider mot barnemedvirknings-perspektivet og føler at programmet minner litt om indoktrinering av hvordan barn skal oppføre seg. Jeg kjenner at opplegget strider mot mitt pedagogiske grunnsyn.»

Dette er dessverre ikke er en ukjent innvending fra barnehagesektoren, og andre har kommet med lignende uttalelser.

Hvordan er det mulig at et opplegg som fokuserer på sosial kompetanse hos barn kan stride med barnehagelæreres pedagogiske grunnsyn?

Jeg har igjen tatt fram Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og fått bekreftet at stimulering av sosial kompetanse er et viktig tema. Hva er så problemet? Jeg prøver å forstå. Kan det tenkes at «program», «barnemedvirkning» og «indoktrinering» er nøkkelord?

Barns medvirkning nevnes mange ganger i Rammeplanen. Det understrekes at barn skal bli sett og hørt og at de skal ha få lov til å sette i gang egne læringssituasjoner og ha innflytelse på egne aktiviteter. Dette er selvsagt kjempeviktig for barns trivsel, læring og opplevelse av autonomi. Samtidig kan vi lese i Rammeplanen at «Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø».

Videre oppmuntres barnehager til å finne en god balanse mellom barne-initiert og voksenstyrte aktiviteter. Slik jeg forstår det kan altså ikke barn alene tillegges ansvaret for tilegnelse av sosial kompetanse gjennom sine egen-initierte aktiviteter.

Forskning omkring barns sosiale utvikling vektlegger nettopp foreldres og læreres viktige rolle med hensyn til å veilede barn til positiv atferd, til å lære barn om følelser og empati, og til å sette grenser for negativ atferd.

Er det ordet program som er problemet? Barnehager har tradisjon for å arrangere det som i gamle dager het samlingsstund, og de aller fleste barnehager arrangerer førskolegrupper og andre voksenstyrte samlinger uten at dette ses på som vanskelig.

Dermed synes det like naturlig å arrangere samlinger knyttet til sosial kompetanse. Samtidig vil hverdagslige hendelser i barnehagen også fungere som gode læringsarenaer for sosial kompetanse. I det en situasjon oppstår, kan ansatte veilede barn og samtale med dem om hvordan de kan ta vare på seg selv og andre. Når barn viser empati og medfølelse med andre bør, de få oppmuntring og ros.

Er det riktig å kalle det indoktrinering når vi lærer barn å ivareta seg selv og samtidig ta hensyn og vise omsorg for hverandre?

Å lære om å lære i barnehagen

Barnehagelovens første paragraf slår fast at «Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet…».

Ut fra rammeverket mener jeg barnehager kan og bør jobbe med sosial kompetanse – gjerne i strukturerte opplegg slik som barnehagelæreren nevnte. Ved å jobbe aktivt og systematisk med dette blir man bevisst på at alle barn trenger denne kompetansen. Heldigvis er svært mange barnehagelærere enige i dette!

Det vises blant annet gjennom det store antallet barnehager som er med i programmet Være sammen – her i Rogaland og i resten av Norge. Foreldres rolle i å fremme sosial kompetanse hos barn er naturligvis også helt avgjørende

Sosial kompetanse beror på evnen til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og til å vise ansvarlighet. Vi må balansere egne behov med andres behov, og dette kan være vanskelig både for barn og voksne.

Denne kompetansen er viktig i barnehage, skole, arbeidsliv og familieliv. Sosial kompetanse er dermed en kompleks ferdighet som vi må trene på og får bruk for gjennom hele livet. Erfaring og forskning viser oss at sosiale mønstre og roller har en tendens til å befeste seg. Derfor er det også her lurt å starte tidlig!

 

Tekst: professor Ingunn Størksen

Teksten stod på trykk i Stavanger Aftenblad 22. april 2014.