MENY

Gode relasjoner mellom barn og voksne kan dempe risiko

Høy kvalitet på relasjonen til lærer minsker effekten av risiko og fremmer sunn fungering for barn.

Barnehagelærer utforsker skogen sammen med barna. Foto Steinar Figved Barn som opplever nære relasjoner til lærere har en tendens til å gjøre det bedre akademisk, har mindre utagerende atferd og har bedre sosiale ferdigheter.

Det er nå større forståelse for hvordan voksen-barn-relasjonen kan fungere som en moderator for barn i risiko. I tråd med tilknytningsteori kan en anta at det å ha en positiv relasjon til en voksen utenom hjemmet, mer spesifikt en lærer, kan bidra til å reorganisere relasjonelle modeller og fremme utkomme for risikoutsatte barn.

Det gjenstår likevel å utforske nærmere hvilke intervensjonsmekanismer som forklarer den beskyttende rollen lærer-barn-relasjoner har for ulike typer risiko for barn.

Hva sier forskningen?

Forskning har vist at barn som opplever nære relasjoner til lærere har en tendens til å gjøre det bedre akademisk, har mindre utagerende atferd og har bedre sosiale ferdigheter. Et ofte stilt spørsmål her er hvordan voksen-barn-relasjoner har potensial til å virke som en beskyttende faktor for barn som kan komme til å streve på skolen.

Sabol og Pianta (2012) beskriver forskningsfunn som viser at høy kvalitet på relasjonen til lærer minsker effekten av risiko og fremmer sunn fungering for barn som viser både utagerende og innagerende vansker. Barn som fikk oppleve nære relasjoner i denne sammenheng, hadde mindre grad av engstelse, sosial tilbaketrekning og skolefravær. Generelt ser det ut til at barn som viser utagerende vansker har spesiell nytte av en varm, støttende relasjon med en lærer i tidlig barndom og grunnskole.

Barn med akademisk risiko har en tendens til å utvikle svakere relasjoner til sine lærere sammenliknet med mer akademisk kompetente barn, mens gode relasjoner også her er viktige for barn med akademiske utfordringer (Eisenhower, Baker & Blacher, 2007).

Visse oppdragerstiler eller tenkning omkring barneoppdragelse kan gi risiko for feilutvikling (Bailey, Hill, Oesterle & Hawkins, 2009). Kombinasjonen av tilpasningsvansker og foreldrenes oppdrager praksis kan være spesielt motstandsdyktig mot beskyttelses faktorer som et godt forhold til lærer gir, men her trengs mer forskning.

Barn som omfattes av demografiske risikomomenter som minoritetsbakgrunn og lav utdanning hos mor, ser også ut til å være beskyttet av høy kvalitet på relasjonen til lærer.

 

Tekst: førsteamanuensis Arlene Margaret Arstad Thorsen

 

Referanser

Bailey, J. A.; Hill, K. G.; Oesterle, S. &Hawkins, J. D. (2009): Parenting practices and problem behavior across three generations: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the intergenerational transmission of externalizing behaviorDevelopmental Psychology, 45, 1214–1226.

Crosnoe, R., Johnson, M. K. & Elder, G. H. (2004). Inter-generational bonding in school: The behavioral and contextual correlates of student-teacher relationships. Sociology of Education, 77, 60–81.

Eisenhower, A. S.: Baker, B. L. & Blacher, J. (2007). Early student-teacher relationships of children with and without intellectual disability: Contributions of behavioral, social, and self-regulatory competenceJournal of School Psychology, 45, 363–383.

Hamre, B. & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first grade classroom make a difference for children at risk of school failure? Child Development, 76, 949–967.

Sabol, T. J. & Pianta, R. C. (2012) Recent trends in research on teacher-child relationships. Attachment and Human Development, 14:3, 213–231, DOI: 10.1080/14616734.2012.672262