MENY

Samsvar mellom relasjoner med lærere og foreldre

Karaktertrekk som sensitivitet hos lærer eller omsorgsperson kan endre hvordan et barn opplever og tenker om relasjoner som er utviklet i tidlig samspill med foreldre.

God relasjon mellom barn og barnehagelærer. Foto: Steinar Figved Barn med usikker tilhørighet får lavere kvalitet på relasjoner med lærere enn barn med trygg tilhørighet gjennom tidlig barndom.

I tråd med tilknytningsteori er tidlig tilknytning til mor i moderat grad assosiert med relasjoner til lærer/omsorgsperson i tidlig barndom. Når barnet får omsorgserfaringer hos andre enn foreldre, vil karaktertrekk hos lærer/omsorgsperson og da særlig sensitivitet, ha potensiale til å modifisere relasjonelle tenkesett (schemata).

Dette kan igjen gi unike muligheter til å forbedre dårlige tilknytningserfaringer. Kvaliteten på foreldre-barn-relasjoner er fortsatt en viktig ressurs for barns relasjonelle fungering i skolen. Denne tidlige tilknytningen kan påvirke senere relasjonserfaringer ved å bidra til å lede barn inn på mer eller mindre tilpasningsegnede utviklingsstier.

Trygg tilhøringhet generaliseres

Ifølge tilknytningsteori (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) danner barns tidlige tilknytning til sine mødre interne relasjonsmodeller som igjen påvirker tolkningen og samspill med andre relasjonelle partnere (Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme & Maes, 2008).

I forskning som bygger både på tilknytningsteori og utviklingsmessig systemteori (DST) (Ford & Lerner 1992), hevdes det at karaktertrekk ved lærer/omsorgsperson som sensitivitet, kan endre de interne arbeidsmodeller utviklet hos barn overfor foreldre og revidere barns tidligere mentale forestilling og representasjon av relasjoner.

Sabol og Pianta (2012) viser til empiri som tyder på at trygg tilhørighet generaliseres fra mødre til lærere/omsorgspersoner i småbarnsalderen (toddlerhood). Bakgrunnen for denne sammenhengen er foreløpig empirisk ukjent. Det kan henge sammen med at sensitive mødre velger sensitive omsorgspersoner til sine barn. I tillegg kan det være barns temperament som driver assosiasjonen heller enn deres relasjonelle modeller

Førskolealder

Denne trenden fortsetter i førskolealder om enn noe mer moderat. I en metaanalyse av observasjon av barns trygghet med foreldre og med lærere, var det en signifikant sammenheng. Dette blir videre bekreftet i en studie hvor læreres opplevelse av nærhet ble brukt til å måle kvalitet på relasjonen.

Barn med usikker tilhørighet hadde lavere kvalitet på relasjoner med lærere enn barn med trygg tilhørighet gjennom tidlig barndom.

Relasjoner kan utvikles og endres

Det moderate signifikante forholdet mellom foreldre-barn- og lærer-barn-relasjoner tyder på at det kan være andre barn- og lærerkaraktertrekk som kan influere, svekke eller styrke dette forholdet. Funn tyder på at kvaliteten av lærer-barn-relasjoner ikke bare er påvirket av barns tilknytningshistorie, men også av sensitivitet hos lærere.

Relasjonskvalitet mellom lærere og barn ved ca. 4 ½ års alder kunne sterkere spå relasjonskvaliteten mellom lærere og barn i barnehage og førsteklasse enn forholdet mellom barn og mor kunne. Forklaringer her kan være at tidlige relasjoner med lærere bidrar til å skape og revidere barns interne arbeidsmodeller av tilknytning.

Det kan også henge sammen med at barn konstruerer mer differensierte relasjonsmodeller etter som de utvikler seg, og tidlig kontakt med lærere kan bidra til dette. Støtte fra en lærer henger sammen med barns økte grad av engasjement i skolen.

 

Tekst: førsteamanuensis Arlene Margaret Arstad Thorsen

 

Referanser

Ainsworth, M. S.; Blehar, M. C.; Waters, E. & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Buyse, E.; Verschueren, K.; Doumen, S.; Van Damme, J. & Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher–child relationships in kindergarten: The moderating role of classroom climate. Journal of School PsychologyJournal of School Psychology, 46, 367–391.

Ford, D. H. & Lerner, R. M. (1992). Developmental systems theory: an integrative approach. Newbury Park, Cal.: Sage Publications.

Sabol, T. J. & Pianta, R. C. (2012). Recent trends in research on teacher-child relationships. Attachment and Human Development, 14:3, 213-231. DOI: 10.1080/14616734.2012.672262