MENY

Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen

Venner betyr mye for oss mennesker, både voksne og barn. Læringsmiljøsenteret har laget filmen "Det e godt å ha någen" for å fremme vennskap i barnehagen.

"Det viktigste et barn kan lære seg i barnehagen er å skaffe seg en venn, være en venn og holde på en venn" (tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen)

Det er godt å ha noen

Vennskap er sentralt for vår emosjonelle, sosiale og moralske utvikling. Det å ha én eller flere vennerelasjoner er derfor en viktig del av barnehagelivet. Venner bidrar til tilhørighet, meningsskaping, trivsel, humor og glede. I barnehagen er leken sentral. Gjennom lek og fellesopplevelser gis barn mulighet til å utvikle vennerelasjoner. Samtidig vet vi at leken en viktig arena for barns utvikling og læring.

Sangen i filmen, "Godt å ha någen", kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen. Bruk gjerne filmen og sangen i samlingsstund, på personalmøter og på foreldremøter. Den kan danne et godt utgangspunkt for å snakke om hva venner er og hvordan vi kan fremme vennskap i barnehagen.
 

Hva er egentlig vennskap?

Vanligvis bruker forskere å beskrive vennskap som en relasjon som består av kameratskap, intimitet (fortrolighet) og hengivenhet. Vennerelasjoner er ulike andre relasjoner, fordi man velger disse relasjonene selv (Dunn, 2004). Dermed blir ikke en nabo i blokka der barnet bor automatisk en venn, men de to kan velge å bli venner. Vi kan og forstå vennskap som utviklingen av et felles vi, vi er sammen i verden. Vennskap utvikles gjennom unike møter som er preget av gjensidighet og en felles meningsskaping (Greve, 2007).

Moderne forskere innen utviklingspsykologi er enige i at vennskap sannsynligvis oppstår mye tidligere enn klassiske utviklingsteorier skulle tilsi. Allerede hos spedbarn kan vi se gryende tegn til sosial interesse som kan ses på som forløpere til vennskap. Dette kan ses ved at spebarnet (1) retter sin oppmerksomhet, smil, ansiktsuttrykk og gester til deres «lekekamerater», (2) de observerer nøye andre barns atferd og (3) de viser tydelige responser som kan knyttes til «lekekameratenes» atferd (Rubin et al., 2006, s. 587).

Barnehagebarn velger venner selv

Barnehagen utgjør en spesiell arena for barn, siden dette er et sted hvor de selv velger sine vennerelasjoner. Disse relasjonene blir dermed forskjellige fra tidligere relasjoner som ofte er gitt uten at barnet selv har innflytelse (f.eks. familiemedlemmer).

Det å selv kunne velge venner blant jevnaldrende er et viktig kjennetegn ved vennskap. Ofte kan vi se stolthet hos barnet når det har fått sin egen venn i barnehagen. Vennskap er ikke til stede dersom kun den ene parten oppfatter at det er det. Begge parter må oppfatte at det dreier seg om et vennskap for det virkelig skal være det. Et siste viktig kjennetegn ved vennskap er at barna gjensidig deler hengivenhet (det som på engelsk kalles affection) – altså at de er glad i hverandre og liker hverandre.

Oppsummert kan vi si at vennskap kjennetegnes av at begge parter er enig om det, at begge liker hverandre og er glad i hverandre, og at relasjonen er valgt frivillig (Rubin, Bukowski, & Parker, 2006).

Viktig å fremme vennskap

Det er viktig at ansatte i barnehager, foreldre og forskere anerkjenner og søker muligheter for å fremme vennskap hos barn, fordi vennskap med andre barn utgjør svært signifikante relasjoner hos moderne barn (Dunn, 2004). Voksne kan bidra til å fremme vennskap mellom barn ved å støtte barn i møtet med andre barn, gi barna gode vilkår for lek, være tett på leken og løfte frem barns empatiske og prososiale handlinger. 

Barn trenger kloke og kunnskapsrike voksne som kan støtte dem i å bygge og bevare vennerelasjoner. Denne støtten må ikke forveksles med moralsk, disiplinerende holdninger som «alle må være venner med alle». Unike vennskap er ikke bare å være sammen, de bygger på valgfrihet og gjensidighet, samt en opplevelse av nærhet og tilhørighet (Dunn, 2004).

Vennskap med andre barn er både spennende, stimulerende og utgjør en emosjonell støtte for barn i barnehagealder. Barns vennskap gir mulighet for samspill med andre på samme nivå. Her får barna anledning til å leke, forhandle, fantasere, kommunisere og utforske – ja, i det hele tatt prøve ut og praktisere språklige, motoriske, kognitive og sosiale ferdigheter med jevnbyrdige (Dunn, 2004).

Svært mange barn i norske barnehager oppgir å ha en venn eller en bestevenn (Borge, 2009). Nyere forskning viser at selv de yngste barna i barnehagen inngår i vennerelasjoner med hverandre (Greve, 2014; Størksen, 2014).

"Vennskapsforhold kan defineres som stabile, dyadiske relasjoner kjennetegnet av gjensidighet og felles positive følelser. Venner oppsøker hverandre målrettet og viser uttalt glede ved å være sammen og de omtaler hverandre ofte som venner" (Brostrøm, 2000)

 

Tekst: Universitetslektor Svanaug Lunde og professor Ingunn Størksen

 

Les også

 

Referanser

Borge, A. I. H. (2009). Vennskap. Skolepsykologi, 4, 3–10.

Brostrøm, S. (2000) Sosial kompetanse og samvær – vi er venner, ikke sant? Oslo: Kommuneforlaget.

Dunn, J. (2004). Children's Friendships. MA, USA/Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Greve, A. (2007) Vennskap mellom små barn i barnehagen. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo. Oslo: Unipub.

Greve, A. (2014). Barns vennskap og jevnalderrelasjoner. In V. Glaser, I. Størksen, & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og Læring i barnehagen – forskning og praksis (Vol. 2, pp. 382-395). Oslo: Fagbokforlaget.

Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer Interactions, Relationships, and Groups. In E.-i.-c. W. D. Volume editor: Nancy Eisenberg, Richard M. Lerner (Ed.), Handbook of Child Psychology – Sixth edition – Social, Emotional, and Personality Development (Vol. 3): John Wiley & Sons, Inc.

Størksen, I. (2014). Sosial utvikling. In V. Glaser, I. Størksen, & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis. (pp. 74-99). Trondheim: Fagbokforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2014) Barns trivsel – voksens ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. Utdanningsdirektoratet.