MENY

Materiell til nedlasting

Mange av heftene som er gitt ut ved senteret er tilgjengelig som pdf-er. Nedenfor kan du lese litt om hvert enkelt hefte og laste dem ned i pdf. Nedlastingen starter idet du klikker på lenken. Enkelte av heftene kan bestilles i trykt versjon via vårt nettsted. Velg 'Kjøp materiell' i venstremenyen for oversikt og bestilling.

 • Forside til brosjyren Trygt og godt skolemiljø

  Trygt og godt skolemiljø: for foreldre i skolen

  Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre beregnet på foreldre. Den tar utgangspunkt i opplæringslovens kapittel 9A, om at alle elever har krav på et trygt og godt læringsmiljø.

 • Omslag til brosjyren Aktivitetsplikten

  Aktivitetsplikten

  Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre om aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9 A. Last den ned gratis. 

 • Forside til rapporten: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

  Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing - erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak

  Å bli utsatt for mobbing kan gi store negative konsekvenser. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i skole- og helsesektorene, jurister, forskere, mobbeombud og interesseorganisasjoner.

 • Omslag til heftet Å bli utsatt for mobbing

  Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

  Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan settes inn for å motvirke slike skadevirkninger. Den legger et grunnlag for økt innsats for å hjelpe dem som har vært utsatt for mobbing.

 • Omslag: Mobbefritt læringsmiljø

  Mobbefritt læringsmiljø

  Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever? I heftet Mobbefritt læringsmiljø har vi samlet erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet pilotfase. Hovedtemaene er skoleutvikling og mobbing.

 • På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  En synteserapporten om skandinavisk forskningslitteratur om læringsmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2015. Læringsmiljøbegrepet har ikke tradisjon for å bli benyttet i barnehagens faglitteratur. Begrepets innhold er allikevel sterkt tilstede i forskningen på barnehagens innhold, kvalitet og utviklingsmuligheter.

 • Forsiden Innblikk.

  Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

  Heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

 • Omslag av Innblikk

  Spørreskjema til Innblikk

  Heftet Innblikk gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen. Her finner du spørreskjemaet. Heftet finnes som egen, nedlastbar fil et annet sted på siden.

 • Silhuett av jente i dusjen.

  Temahefte om mobbing

  Gjennom åtte kapitler drøftes ulike tema og dilemma som skolene møter i sitt arbeid mot mobbing. Hvert tema har en faglig innledning, spørsmål til drøfting i kollegiet og verktøy knyttet til det aktuelle tema, som jentemobbing og mobbing med mobiltelefon.

 • Forside til Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

  Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

  Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital mobbing.

 • Omslag Er alle med?

  Er alle med?

  En rapport om hvordan grunnskolens barnetrinn organiserer tiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon for skolearbeid. Omlag 2000 elever får sin skolegang delvis eller hele sin opplæring utenfor ordinær skole, til tross for at alle barn skal være inkludert i den vanlige opplæringen iflg. norsk skolepolitikk.

 • Heftet Skolens støtte til mobbeofferet.

  Skolens støtte til mobbeofferet

  Et hefte som skal være til hjelp for skoleansatte i arbeidet med å hjelpe mobbeofre til å bearbeide vonde opplevelser.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  Respektprogrammet vektlegger god klasseledelse, fordi det både påvirker hver elev og former klassemiljøet. God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.

 • Framside på Respektheftet Implementering

  Implementering av skuleomfattande arbeid

  Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Forfattarane peikar på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.