MENY

Intervention in the School Psychology Service

I avhandlingen undersøker Thormod Idsøe arbeidsoppgaver i PP-tjenesten, samt en intervensjon som blant annet hadde til hensikt å øke de ansattes prioriteringer av systemisk og forebyggende arbeid på klasse- og skolenivå. Bestillingsnr. 4779

Idsøe disputerte 8. juni 2007 for dr.psychol graden ved Universitetet i Oslo med denne avhandlingen som består av tre artikler.

I samsvar med internasjonale studier ble det funnet at PPT som enhet prioriterer høyest arbeid med enkeltindivider som er henvist for utredning. Det ble ikke funnet støtte for store kontorforskjeller innenfor dette, men de enkelte ansatte gjorde i stor grad ulike prioriteringer av forskjellige arbeidsoppgaver.

Deltagelse i intervensjonsprogrammet, det å forvente å kunne mestre fremtidige systemrettede arbeidsoppgaver (self-efficacy), samt det å ha en skolerelatert behandlingsetiologi (det vil si å anta en sammenheng mellom forhold i skolen og atferdsproblemer) predikerte til en viss grad ansattes endring i systemrettet og forebyggende arbeid i intervensjonsperioden. Videre var endring i systemrettet og forebyggende arbeid til en viss grad positivt relatert til endring i jobbtilfredshet. Det ble også avdekket at arbeidebelastning knyttet til individrettet arbeid, samt hvilke tjenester som ble etterspurt av skoler og barnehager, hadde betydning for prioritering av arbeidsoppgaver.

Det ble funnet en sammenheng mellom systemrettet/forebyggende arbeid og jobbholdninger som jobbinvolvering, jobbtilfredshet og organisasjons-engasjement. Denne sammenhengen var ikke tilstede for tradisjonelt individrettet arbeid. Det ble også funnet at sammenhengen mellom systemrettet/forebyggende arbeid og jobbholdninger var relatert til opplevelse av kontroll i arbeidet.

 Forfatter: Thormod Idsøe, 2007

Pris: kr 230,-

Framside av avhandlingen