MENY

10 råd til skolen om digital mobbing

Her får du råd om å forebygge og redusere digital mobbing og krenkelser. Men først: Hvorfor er det viktig at ansatte i skolen involverer seg i elevenes nettbruk? Og er det sant at straff som forbud mot bruk av nett i skolen ikke hjelper?

Mobiltelefon, internett og ulike sosiale medier er en fantastisk arena for kommunikasjon og deling av informasjon. De fleste barn og unge mellom 9 og 16 år (85 og 95 % i Norge) har tilgang til mobiltelefon, PC/Mac og nettbrett hjemme, og de har gode kunnskaper om bruken av ulike sosiale medier og mange er konstant tilgjengelige for sine venner, på godt og vondt. Barn og unge utvikler eksisterende sosiale nettverk, og gjennom nett får de nye venner.  Det går fort og det er lett å få venner på nett, og vi må lære elevene forskjellen på en virkelig venn og en vennlig fremmed.

I internasjonal sammenheng er norske barn og unge storforbrukere av digitale verktøy (Mediatilsynet, 2016), og mange av dagens nyfødte starter på nett før de er fylt året, gjennom for eksempel å legge puslespill på mobiltelefonen eller iPad. Den omfattende bruken av internett og sosiale medier øker risikoen for å oppsøke skadelig innhold på nett, noe som gjør barn og unge ekstra sårbare for negative digitale opplevelser som digital mobbing og krenkelser (Staksrud, 2013; Staksrud m.fl., 2013).

I Norge har mellom 3 og 4,9 % opplevd å bli mobbet digitalt, og mellom 1,4 og 4.1 % har mobbet andre digitalt i 2015 (Ulriksen og Knapstad, 2016). Det er ikke alltid lett å skille mellom den som utfører mobbeatferden og den som er utsatt for mobbing digitalt. Rollene skifter fort og mange er dobbelt sårbare gjennom å være en som både blir utsatt for digital mobbing og som selv mobber andre. Det er også stor sannsynlighet for at barn som blir utsatt for tradisjonell mobbing også blir mobbet via sosiale medier, og den som mobber digitalt, mobber sannsynligvis også utenfor nettet (Olweus, 2012).

De fleste barn vet når de har gjort noe «dumt» på nett (O’Moore, 2016). Voksne må passe på at de ikke forsterker elevens opplevelse ved å kriminalisere eller straffe dem. De kan ha skiftende roller og på den måten delta i mobbingen selv. På den andre siden er det mange barn og unge som ikke er klar over at de deltar i mobbing via sosiale medier, fordi de for eksempel kan tro at det som skjer er en hyggelig spøk og at det oppleves slik av den som er utsatt for «spøken».

Straff som forbud mot bruk av mobil og nettbrett på skolen, hjelper ikke. Tvert imot kan det være en faktor som hindrer barn og unge å si ifra om digital mobbing, fordi de er redd for å bli straffet ved at mobil, nettbrett og PC blir tatt fra dem. Forskning viser at det å stenge av nettilgangen på skolen ikke er et effektivt virkemiddel i bekjempelsen av digital mobbing (Staksrud, 2013).

For å kunne bekjempe digital mobbing må man vite hva digital mobbing er, og man må forstå hva barn og unge gjør på nettet og hvorfor de bruker relativt mye tid på nett og mobil. Som ansatt i skolen må du interessere deg for barn og unges liv på nett og være en relevant samarbeidspartner og en voksen det nytter å be om hjelp. Som ansatt i skolen må du opptre som en person elever føler de kan henvende seg til når det skjer negative ting på nett, før det har utviklet seg til digital mobbing.

Internett er en relasjonskanal og kan med fordel brukes som middel til å forbedre det sosiale klimaet i klassen og å endre barns holdninger om for eksempel språk på nett og språk ansikt til ansikt. På skolen kan alle elever gis lik tilgang på internett slik at alle kan være med, og alle elever kan for eksempel øve seg på å sende meldinger og bilder samtidig som de lærer om nettetikette, juridiske forhold og fornuftig bruk av nett. Skolene må gjøre digitale hjelpemidler til en naturlig del av undervisningen og åpne for lek og digital moro.

d’Haenens, Vandoninck og Donso (2013), Cross & Walker (2012) og O’Moore er alle opptatt av hvordan voksne kan hjelpe barn og unge til sikker og fornuftig bruk av nett, mobil og spill. Til sammen gir de 10 råd for forebygging, stopping og reduksjon av digital mobbing og krenkelser.

Råd til ansatte i skolen

 1. Lær og vis interesse for teknologien elevene bruker.
   Hvilke verktøy på nettet bruker elevene?
   Hvilke kontakter etablerer dine elever via nett, spill, mobil og sosiale medier?
   Hva gjør dine elever på nettet?
   Hvordan ivaretar dine elever sitt privatliv?
   Hvilke nettressurser finnes og hvilke ressurser kjenner dine elever til?

  Det handler først og fremst å vise interesse, ikke om kontroll. Som ansatt i skolen må du ha kunnskap om elevenes aktiviteter på nett. Du må ikke kunne bruke alle formene selv.
   
 2. Anerkjenn de positive sidene ved elevenes aktiviteter på nett, mobil og spill.
   
 3. Bruk nettet aktivt i undervisningen, for å styrke relasjonene mellom elevene.
   
 4. Lær alle elever å bruke sosiale medier og la elevene få trene i skoletiden. Legg aktivitetene i tilknytning til læreplanen.
   
 5. «No blame»-kultur, vær en relevant samtalepartner om digital mobbing og krenkelser. Ikke bidra til å fordele skyld. Det er positivt å si ifra og å snakke med en voksen. Når elever ber om hjelp, må de få det!
   
 6. Lytt til elevene og vis mot i samtaler med elever og foreldre.
   
 7. Lære elevene hvordan de kan blokkere, skifte passord, lagre og si ifra om digital mobbing og krenkelser.
   
 8. Lære elevene digital sosial kompetanse og nettetikette.
   
 9. Sett deg inn i lovverket og lær elevene at digital mobbing og krenkelser kan være straffbart.
   
 10. Forbud og sosial kontroll hjelper ikke. Ikke forby mobiltelefoner, nettbrett ol i skoletiden. Ikke kriminaliser elevene.
   

Whole School Community Approach synes å være den beste tilnærmingen for å forebygge og stoppe alle former for mobbing. Dette innebærer å etablere en forebyggingskultur mot mobbing blant elever, foreldre, ansatte i skolen inkludert helsepersonell, renholdspersonalet og vaktmester.  Tilnærmingen inkluderer også aktører i elevenes nærmiljø som for eksempel ledere i ulike fritidsaktiviteter for barn og unge og ansatte i nærbutikker mm. (O’Moore & Minton, 2004; Rigby 2012; Cross & Barnes, 2014). Det må bygges en «No Blame»-kultur som innebærer å anerkjenne betydningen av nett, mobil og spill i barn og unges liv, å lytte til elevene og skille på person og handling dersom krenkende atferd og mobbing avdekkes.

Læringsmiljøsenterets nettsted finner du mange artikler, fagtekster og filmer om alle former for mobbing, hvordan du kan avdekke, stoppe og følge opp både den som blir utsatt for mobbing og den som utfører mobbeatferd.  

Utdanningsdirektoratet har også temaet mobbing på sine hjemmesider. Her finner du du fagartikler og hjelp til hvordan du bør gå fra for å avdekke, stoppe og følge opp mobbing på din skole.

Dubestemmer.no er en nettside om nettvern og personvern, utviklet av IKT-senteret. Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver om nettvett og personvern. Det er forslag til undervisningsopplegg for bruk i barnehage og skole. Det er tips til foreldre og ansatte i skolen. Bruk nettsiden aktivt i undervisningen og på foreldremøter.

 

Referanser

Cross, D. and Walker, J. (2012). Using research to inform cyberbullying prevention and intervention. I: S. Bauman, D. Cross, and J. Walker (red.). Principles of cyberbullying research: Definition, methods and measures. Routlege: New York

Cross, D & Barnes, A. (2014). 16 One size doesn’t fit all- rethinking implementation research for bullying prevention. In Schott, M & Søndergaard, D. School Bullying: New Theories in Context. Cambridge University Press: United Kingdom

D’Haenens, L. Vandoninck, S. and Donoso, V. (2013). How to cope and build online resilience? January 2013. www.eukidsonline.net

Medietilsynet .(2016). Barn & Medier 2016. 9 – 16-åringers bruk og opplevelser av medier. Medietilsynet. Hentet fra: http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2016_barnogmedier.pdf

O’Moore, M. & Minton, S. (2004). Dealing with bullying in Schools. A Training Manual for Teachers, Parents and other professionals. Sage Publications. London

O’Moore, M. (2016). Innlegg på ekspertmøte om digital mobbing. 7 april 2016. IKT – senteret. Oslo

Rigby (2012). Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Only Behaviours. Educational Psychology Review. 24 (2), 339 - 348

Staksrud, E. (2013). Digital mobbing : hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre? Kommuneforlaget. Oslo

Staksrud E, Ólafsson K & Livingstone S. (2013) Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? Computers in Human Behavior 29: 40-50

Ulriksen, R. & Knapstad, M. (2016). Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak. Rapport 2016:3 Folkehelseinstituttet, Oslo