MENY

Adams historie

Adam skal snart begynne på skolen. Atferden hans forteller at han ikke har det godt. Hvordan kan de voksne i barnehagen bidra til at Adam opplever å mestre gode samspill med de andre barna?

Barn med flerkulturell bakgrunn

Når flerkulturelle barn går i barnehagen kan de oppleve forskjeller mellom det som blir erfart hjemme, og de erfaringer barnet opplever i barnehagen. For å gi barnet gode sosiale opplevelser vil det være behov for både støtte, tilstedeværelse og trygghet fra de voksne i barnehagen. Barnets egen opplevelse i fellesskapet kan være positiv og dermed fremme gode erfaringer og et rikt grunnlag for læring i et utdanningsløp.

Hvis barnet derimot opplever det vanskelig å delta i barnehagen, kan dette føre til frustrasjon, tilbaketrekking og passivitet. Voksne i barnehagen må ha kunnskaper om hvordan bakenforliggende sosiale, kulturelle og psykologiske faktorer kan påvirke forståelses- og samhandlingsgrunnlag hos barn med flerkulturell bakgrunn.

Når vi snakker om begynnende mobbeatferd i barnehagen, er det negative hendelser som kanskje ikke kommer fra et ønske om å gjøre noen andre noe vondt. Hendelsene er uansett viktige å ta tak i for at det ikke skal utvikle seg til mobbing. Alle barn i barnehagen skal ha mulighet til å føle seg som en betydningsfull del av fellesskapet.

Historien om Adam

Adam er født i Norge og har foreldre som har innvandret fra et afrikansk land. Adam er fem år og går i barnehagen. Han går i en barnegruppe der alle barna skal begynne på skolen til høsten. Adam opplever relativt ofte at jevnaldrende gutter henvender seg til ham. Han fremstår som aktiv og benytter allsidig lokaliteter både ute og inne i barnehagen. Adam er tidvis svært aktiv, og mye tyder på at han er stresset. Da løper han rundt og leker overfladisk. Noen av de andre guttene løper etter og ler. Ser man ansiktsuttrykket til Adam, forstår man at han ikke har det bra.

Når Adam løper rundt, blir han etter hvert ensom. Henvendelsene fra de andre barna er færre og det ender så altfor ofte med konflikt dersom han ønsker å delta i lek. Når de voksne forsøker å hjelpe, hvisker Adam til en av de andre guttene. De ler og Adam sier høyt at en tredje gutt eksempelvis har stygg genser. Gutten begynner å gråte, og den voksne retter oppmerksomhet mot ham. Adam løper da videre, tilsynelatende stresset.

Adam opplever ikke å være en betydningsfull person for felleskapet. Det nærmer seg skolestart. Det er viktig å forstå hvordan man kan hjelpe Adam til å inkluderes i et fellesskap, samtidig som man stopper uønsket atferd som han retter mot jevnaldrende i barnegruppen.

Hvordan kan man forstå atferden og hjelpe Adam

Av historien kommer det frem at Adam har det vondt. Han mestrer ikke det sosiale samspillet med andre, og hans handlingsmønster vitner om et barn som er utenfor felleskapet. Adams forsøk på å delta mislykkes ved at han enten løper i fra lek og samspill, eller at han verbalt sårer jevnaldrende. Adam gjentar denne atferden daglig. De handlingsmønstre han opprettholder, forhindrer ham fra å forstå og delta i betydningsfull lek.

På den ene siden kan det se ut til at Adam ikke gis muligheter til inkludering, og derfor fratas muligheten til å oppleve seg selv som en betydningsfull del av fellesskapet. Det er mulig at dette er en årsaksmekanisme som fører til frustrasjon og etterfølgende aktivt atferdsmønster. På den annen side forteller historien at Adam ofte utsetter andre for handlinger som fører til at de opplever seg utenfor fellesskapet. Man kan altså si at Adam både utsettes for en begynnende mobbing, samtidig som han viser begynnende mobbeatferd rettet mot andre.

Adam er et barn med flerkulturell bakgrunn. Han antas å først være sosialisert inn i en kultur der blant annet konformitet og respekt for andre er viktige verdier. I barnehagen vektlegges derimot Adams individuelle egenskaper og muligheter. De to verdisettene kan skape kontraster i Adams forståelse av hvordan man sosialt samspiller med hverandre. Dersom Adam ikke har fått hjelp til å forstå og erfare de sosiale forventinger som ligger i barnehagen, kan man tenke seg at han i stedet har utviklet sin egen mestringsstrategi.

Adam trenger altså hjelp til å mestre sosiale interaksjoner med andre barn på en bedre måte. For å få til dette trenger Adam voksne som forstår hvordan han muligens opplever de kulturelle og sosiale kodene forskjellig i barnehagen og hjemme. Han skal få lov til å bevare sin identitet, og dette bør være utgangspunktet for å arbeide med inkludering av Adam i barnegruppen.

Det vil være nødvendig å involvere Adams foreldrene. Barnehagen bør tilegne seg kunnskaper og forståelse om hans kulturelle opphav, og foreldrene er gode bidragsytere. Det vil både åpne opp for et gjensidig og tillitsbasert foreldresamarbeid, samtidig som det skaper en konsistens i både samspill og forventninger fra foreldre og barnehagen. Samarbeidet vil da gjøre de tiltak som igangsettes trygge og gjentakende for Adam.

Å forstå Adams forutsetninger for å handle slik han gjør, gir de voksne i barnehagen mulighet til å etablere en anerkjennende, sensitiv og støttende relasjon til ham. Adams mentale forståelse av hvordan han skal samhandle i barnehagen må endres, slik at han gis mulighet til å tolke og forstå sosiale interaksjoner på en ny måte. Hans atferd vil etter hvert endres ved god hjelp fra tilstedeværende og emosjonelt tilgjengelige voksne.

Barn med flerkulturell bakgrunn er, på lik linje med alle barn, unike individer. Å ha en flerkulturell bakgrunn gir tilgang til en rik verdiforståelse, og det gir mulighet til å tolke og forstå flere aspekter ved handlinger og hendelser mellom mennesker. Det er en ressurs man skal hjelpe barnet med å utvikle. Det er derfor en viktig oppgave for barnehagen å møte barn med flerkulturell bakgrunn på en bevisst og reflektert måte, der man arbeider aktivt for å forstå og inkludere dem i et fellesskap preget av mangfold og toleranse.

Jeg har skrevet mer om dette arbeidet i artikkelen Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i en flerkulturell barnehage. Den kan du lese hvis du har lyst til å fordype deg i dette temaet.