MENY

Lærerens kilde til ny kunnskap

På Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av at ny kunnskap om hva som skaper gode læringsmiljø, blir til pedagogisk praksis i klasserommene. Å skrive bøker om ny forskning er en av flere måter vi formidler kunnskap på.

Siden vi ble nasjonalt senter i 2013 har ansatte ved senteret helt eller delvis bidratt med bøkene:

Forlagene registrerer at det er stor oppmerksomhet om elevenes læringsmiljø i media og ønsker å gi ut bøker, skoleeiere og skoleledere ønsker skoleutvikling basert på forskningsbasert kunnskap, studenter trenger oppdatert faglitteratur og PP-rådgivere etterspør stadig ny kunnskap. Men, vi ønsker også å nå lærere som underviser i klasserommene. Kan vi, gjennom pedagogikkboka, nå fram til lærerne?

I artikkelen Usynlig pedagogikk reflekterer Kirsti Tveitereid over pedagogikkbøkene og hvorfor lærere i liten grad leser fagbøker i pedagogikk for å utvikle egen profesjonalitet.

Når lærere føler at de mangler kunnskap for å ivareta alle elevene i klassen, når mangfoldet er stort, og samfunnet endrer seg – hvordan skaffer de seg ny kunnskap?

Karen Jensen har studert hvordan lærere og andre yrkesgrupper tilegner seg ny faglig kunnskap. Hun finner at lærere i større grad enn mange andre yrkesgrupper vektlegger egen yrkeserfaring, og ikke minst erfaringsutveksling med kolleger for å bygge opp sin profesjonelle kunnskapsbase.

Er fagbøker i pedagogikk for lite relevante for lærerens arbeid i klasserommet, spør Tveitereid. Er tidspresset i skolen for stort? Skaalvik og Skaalvik har gjennomført studier som viser at lærere opplever skolen som en arbeidsplass preget av økende krav og økende mangel på tid. Hilde Larsen Damsgaard ved Høgskolen i Telemark finner at lærere opplever et omfattende ansvar uten å ha mulighet til å forvalte dette ansvaret. De mener de er under konstant press. Og med et slikt press blir det ikke tid til lesing av fagstoff.

Læreryrket skal kjennetegnes av kritisk refleksjon, skriver Tveitereid. Det er formulert i opplæringsloven og i dokumenter fra skolemyndighetene. Uten språk er det vanskelig å reflektere, og da skjer det ingen formidling eller utveksling av meninger og korrektiv. Kan det å lese fagbøker i profesjonen hjelpe lærere å reflektere, undrer hun. En ny pedagogikkbok vil alltid ha til hensikt å endre − endre skolen, endre tenkningen, øke gleden ved å undervise, og å gi begrunnelser tuftet i forskning når det gjelder pedagogisk praksis.

Tveitereid beskriver i artikkelen hvordan kollegaer kan åpne interessen for ny faglitteratur. Modell-læreren eller modell-leseren er nyttig både som en kollega som formidler litteratur i sitt lærerkollegie og som en tenkt leser for forfatteren eller forskeren som skriver pedagogisk faglitteratur.

Bøker og bidrag i bøker fra Læringsmiljøsenterets ansatte 2013-2014   

Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2013): Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk.
Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto L. (2013): Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. Fagbokforlaget
Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (2014): Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget.
Idsøe, Ella Maria C. (2014): Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
Vold, Elin Kragset (2013): Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Fagbokforlaget.

Bidrag med kapitler i bok

Ertesvåg, Sigrun K. (2014): Kartlegging og utvikling av læreres klasseledelse. I: Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.
Ertesvåg, Sigrun K. (2014): Klasseledelse – teoretiske perspektiv. I: Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.
Fandrem, Hildegunn (2014): Peer groups and victimisation among native and immigrant adolescents in Norway. I: Emotional and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and Cyberbullying. Routledge.
Fandrem, Hildegunn (2014). Forstå og gjøre seg forstått: Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget.
Idsøe, Ella Maria C. (2014): Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I: Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk.
Midthassel, Unni Vere (2014) Læringsmiljø og klasseledelse. I: Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk.