MENY

Likestilling i barnehage og skole – er det et viktig tema i dag?

Har vi ikke likestilling? Et spørsmål alle vet svaret på: Likestilling har vi i større grad enn de fleste andre land i verden, men likestillingen kan bringes videre på svært mange områder, vi er ikke i mål. Det er et tema som aldri blir uaktuelt.

Kunnskapsdepartementet har nettopp arrangert et innspillsmøte der temaet var likestilling, oppvekst og utdanning, der særlige aktuelle tema ble drøftet:

  • Kjønnsbalansen i barnehage og skole
  • Mestringsforventning til gutter og jenter, hvordan står det til med den?
  • Hvordan forskes det på kjønn og likestilling? Kjønn i seg selv forklarer lite
  • Hvordan foregår rådgivning og karriereveiledning?
  • Behov for nye kampanjer som GNIST og GLØD for rekruttering til skole og barnehage
  • Internasjonale studier på feltet

Relevant litteratur og forskning på området har vi nettopp fått både for barnehagen og for skolen, det kan være vel verdt å gjøre seg kjent med aktuelle og kanskje nye problemstillinger på området:

Barnehage og likestilling

Opheim, V., E. Waagene, K.V. Salvanes, C. Gjerustad og S. Holen (2015). Hvem skal trøste Knøttet – hvem kan endre mønsteret? Statusundersøkelse – Likestilling i barnehagen. Oslo, NIFU (Rapport 30/2014)

Rapporten finner at det ikke arbeides verken spesielt praktisk eller konkret med å skape et likestillingsfremmende miljø i barnehagene. Temaet tas for gitt kan det virke som. NIFU har spurt styrere i barnehager over hele landet, og intervjuet mange – både styrere, ansatte, og studenter. Alle ønsker seg flere menn i barnehagen, men det er ingen automatikk i at en høyere andel menn i barnehagen gir et større fokus på likestilling mellom kjønn  – verken i et barneperspektiv eller et voksenperspektiv.

Skole og likestilling

Backe-Hansen,E., K. B: Walhovd og L. Huang (2014). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering. Oslo, NOVA (Rapport 5/2014)

Her presenteres forskning fra 2008 til i dag om årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Hensikten har vært å beskrive viktige resultater fra nyere forskning og   kort diskutere mulige tiltak. Mye tyder på at det viktigste man kan gjøre for å redusere kjønnsforskjeller i skolen , er å utvikle en inkluderende skolekultur kombinert med tydelig klasseledelse, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt potensiale for å lære. Jentene ser fortsatt ut til å gjøre det relativt bedre enn gutter med økt alder. Studier av norske skolebarn peker i samme retning. Når det gjelder feminisering av skolen, eller betydningen for gutters prestasjoner av en overvekt av kvinnelige lærere, har forskerne på NOVA ikke fått bekreftet en antakelse om at flere kvinner i utdanningssystemet er til ulempe for guttene. Tvert i mot kan jentenes bedre karakterer blant annet forklares ved at jenter som gruppe er bedre på selvregulering og bedre sosialt tilpasset enn gutter som gruppe.

Ny likestillingsmelding –  2015

Det arbeides med en ny likestillingsmelding fra Regjeringen. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som er utgiver, men de fleste departement deltar, og målet med  Likestillingsmeldingen 2015 er å:

«…styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Et samfunn der vi ikke diskriminerer, er en forutsetning for likestilling og like muligheter»