MENY

Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar

Tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at omfanget av mobbing vedvarer i skolen. Om lag 50 000 barn og unge grudde seg for å gå på skolen i fjor. Det utgjør 1-2 elever i hver klasse. Hvordan er det med disse elevene nå?

Rektor snakker med elev som sitter med hendene foran ansiktet. Foto: iStock. Alle voksne må stå sammen om å skape et mobbefritt skolemiljø, skriver Kari Stamland Gusfre i denne bloggposten. Foto: iStock.

Skoleåret er i godt i gang. Hverdagen har innhentet oss, på godt og vondt. Er mobbingen blitt stoppet og får elevene den oppfølgingen de har behov for? Eller har de startet på nok et skoleår preget av ensomhet, utrygghet og frykt for hva som venter dem på skoleveien, i friminuttene, i klasserommet og i sosiale medier? Hva gjøres på skolen og i lokalsamfunnet for å forhindre at nye tilfeller av mobbing får utvikle seg?

Trygt og godt skolemiljø

Regjeringen har sørget for et skjerpet regelverk omkring elevenes skolemiljø. Det skal være absolutt nulltoleranse mot alle former for krenkende handlinger mot elever. Skolemiljøet skal være trygt og godt for alle, og det er elevens egen subjektive opplevelse som skal ligge til grunn når skolen vurderer hva som er trygt og godt. Det vil kunne variere mellom elever, avhengig av hvem de er som personer, hva de har opplevd tidligere og hvilke belastninger de har i livet forøvrig. Barn har, som alle andre mennesker, ulik grad av sårbarhet. Vi som er voksne må være oppmerksomme på dette, og møte barn og unge med en forståelse for at de kan reagere ulikt på forskjellige situasjoner i livet.

Å bli ekskludert fra fellesskapet på skolen, plaget eller mobbet er eksempler på klare brudd på elevenes rettigheter, og det er svært skadelig for barns fysiske og psykiske helse. Mobbing er skadelig for alle elever, både den som utsettes for det, de som plager og de som står omkring. Dersom mobbing skjer, har skolen plikt til å iverksette tiltak for å gjenopprette elevens rett til et trygt skolemiljø.

Mobbing foregår innenfor et miljø

Det er krevende for skolen, men ikke umulig, å stoppe mobbing. Mobbing oppstår og utvikler seg i et miljø som tillater at det skjer, forstått som at verken medelever eller voksne gjør det som skal til for å hindre det. I en mobbesituasjon er det alltid flere aktører. Noen er aktive utøvere av negative og sårende handlinger, andre er mer eller mindre tilskuere til det som skjer. Som regel starter mobbing på skolen i det små, med en eller flere elevers behov for makt, posisjon og tilhørighet i klassen. Dette er behov alle mennesker har. Når disse behovene tilfredsstilles ved å såre eller plage andre, og ingen gjør noe aktivt for å stoppe det, vil mobbing raskt kunne utvikle seg. Derfor er nulltoleranse mot alle former for krenkelser så viktig. For å stoppe mobbingen allerede før den har startet. 

Å stoppe mobbing

Et opphør av mobbing forutsetter at de andre elevene i klassen, deres foreldre og skolens ansatte endrer seg. De må stoppe med noe og begynne med noe annet. Fordi alle elever har både rett og plikt til å gå på skolen, er det skolen sitt ansvar å sørge for at dette skjer. Det krever at skolen klarer å involvere og samarbeide godt med foreldrene, og at foreldrene er innstilt og forberedt på at mobbing kan skje i alle klasser, og at ens eget barn innehar en rolle i en mobbesituasjon. Ens eget barn kan være den som blir utsatt for mobbing, en som aktivt plager eller en som vet hva som foregår uten å gjøre noe med det. Uansett hvilken rolle barnet har, vil det ha behov for positiv støtte fra foreldrene sine i kombinasjon med tydelige krav til inkluderende oppførsel. Barnet må hjelpes ut av en situasjon som er skadelig for seg selv og resten av klassen. Å stoppe mobbing krever derfor at de voksne i en klasse, på skolen og i hjemmet, står sammen om ikke å tolerere at noen mobbes.

Skolens rolle

Skolens rolle er å aktivt ta regien, og støtte seg til forskningsbaserte metoder for å avdekke og stoppe mobbing. Dette finnes lett tilgjengelig både i faglitteratur og på nett. Eksempler er bøkene Mobbingens psykologi av Erling Roland og Slik stopper vi mobbing av Erlend Moen.

I tillegg har blant annet Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet oppdaterte nettsider som skolen kan støtte seg til. Ved siden av å lese og reflektere over relevant fagstoff, vil det være hensiktsmessig at personalet i skolen trener på og forbereder de aktivitetene som må gjøres i forbindelse med avdekking og stopping av mobbing, som for eksempel:

Tilbake til de av elevene som i fjor oppgav at de ble utsatt for mobbing. Med et skjerpet regelverk, forskningsbasert kunnskap og god samhandling mellom skolen og foreldrene, er forutsetningene tilstede for å stoppe mobbing. I tillegg kreves mot og vilje. Å være involvert i, eller skulle håndtere, mobbing involverer sterke emosjoner. Det kan være lett å la følelsene styre enten man er elev, foreldre, lærer eller rektor. Frykt for å komme i konflikter, følelse av skyld, sinne, frustrasjon, håpløshet og fortvilelse er eksempler på emosjoner som kan bli aktivert. Naturlige følelser, men ikke særlig konstruktive. For å løse saken og hjelpe barna trengs tydelige, kloke og varme voksne som samarbeider for at skolen skal være et trygt og godt sted for alle elever. Snart er det tid for elevundersøkelsen igjen. La oss håpe at omfanget av mobbing er redusert og at vi voksne stadig blir mer bevisst på at det er oss det kommer an på.

Les mer: