MENY

PP-tjenesten og rollen som lokal skoleutvikler

Systemrettet arbeid. Det er to ord som har fulgt PP-tjenesten i flere tiår, men som fortsatt volder litt besvær å definere og å organisere.

Ordene er ikke lett å forstå, de tolkes ulikt og utøves ulikt. Skole og barnehage har ofte andre forventninger til PP-tjenesten enn det de to ordene setter søkelyset på.

– Vi ønsker at skolene ser oss som en ressurs, en samarbeidspartner som de kan drøfte vanskelige saker med. Vi håper også at vi i større grad skal kunne bidra med veiledning direkte rettet mot klassemiljø. Vi ønsker å gå inn og se hvordan klassene og lærerne fungerer. Men vi strever litt noen steder med å komme innenfor og få oversikt, sier leder av PPT Halden, Toril Bøe om å samarbeide aktivt med skoler for å bedre læringsmiljøet. Hun mener den forskningsbaserte kunnskapen gjennom kompetanseheving har gjort jobben ute på skolene lettere. 

Veiledere ved Halden PPT deltar i Læringsmiljøprosjektet, som Utdanningsdirektoratet står bak og som Læringsmiljøsenteret har ansvar for. SEVU-PPT er navnet på et annet tilbud med kompetanseheving av ansatte i PPT. Det startet høsten 2013 og vil bli avsluttet i 2018. Det er en strategi for etter- og videreutdanning for PP-tjenesten, og strategien inneholder en rekke ulike tiltak for å styrke PP-tjenesten og deres rolle ovenfor barnehage og skole. Dette er de prioriterte temaene:

Skole og barnehage kan få bistand til og samarbeide med PP-tjenesten om:

  • organisasjonsutvikling og endringsarbeid
  • læringsmiljø og gruppeledelse
  • veiledning og rådgivning
  • ledelse

Utdanningsdirektoratets hjemmesider samler informasjon og fagstoff til dem som jobber med strategien.  

Nettverkskonferanse

Hvert år samles lederne i PP-tjenesten over det ganske land til en nettverkskonferanse der tilbudet diskuteres og framtidsplaner klekkes ut (pdf). I år er konferansen lagt til slutten av september, og det er flere påmeldte enn det er PP-kontor. Det er et fantastisk viktig møtepunkt for 320 ledere og veiledere med andre ord. 

Statped spiller en viktig rolle i  kompetanseutviklingen. De har ansvaret for denne årlige lederkonferansen, regionale nettverkskonferanser, etablerer nettverk, selve etterutdanningen og de har en koordinatorrolle. Og de fire nasjonale sentraene: Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, NAFO og Matematikksenteret bidrar inn med forelesere og materiell.

Årets store nettverkskonferanse har temaene: ledelse, med hovedvekt på leders rolle i utvikling av inkluderende læringsmiljø og forebygging av mobbing.

Bakgrunn og kartlegging av kompetanse i PP-tjenesten

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2013 undersøkt og finner, som rapporten heter, at det er Høy kompetanse i PP-tjenesten.

Ansatte i PP-tjenesten har høy formell kompetanse, men mange etterlyser mer kompetanse om blant annet minoritetsspråklige elever.

 

Les mer:

Hustad og Fylling (2012). Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT, Bodø: NF-rapport nr 16/2012.

Sluttrapport fra modellprosjektet Faglig løft for PPT, 2013.  http://www.ntnu.no/fagligloft