MENY

Hvordan senteret ser på utvikling av modulene

Voksne som samarbeider.

1. Partnerskap

Samarbeidet Læringsmiljøsenteret inngår med kommuner, barnehager, skoler eller grupper av barnehager og skoler for å bidra til kompetanseutvikling innen temaområdene er et partnerskap. I dette samarbeidet har ledelsen av kommune, barnehage eller skole ansvar for det interne arbeidet for kompetanseutvikling i sine institusjoner. Læringsmiljøsenteret har ansvar for at det faglige innholdet er forskningsbasert og tilrettelagt slik at det har relevans for de utfordringene barnehagen og skolen møter.

I dette partnerskapet møtes fagpersoner med røtter i ulike kulturer; den praktiske barnehagen og skolen, og den akademiske med et teoretisk- og forskningsfokus. Denne forskjelligheten har potensiale til utvikling av ny kunnskap både i barnehager, skoler og i universitetet. Det krever respekt for hverandres erfaringsverden, avklaring av roller og et ønske om å lære av hverandre.

2. Behovsanalyse

Før en kompetanseutvikling starter, gjøres et forarbeid med en analyse. Målet er å avdekke behov for utvikling, slik at innsatsen rettes mot områdene som oppleves relevant.

Læringsmiljøsenteret kan delta i en dialog underveis i valg av tema for kompetanseutvikling. Senterets tilbud har en faglig oppbygging, men det kan gjøres justeringer for å tilpasse lokale behov.

3. Implementering

Implementering viser til arbeidet som må gjøres lokalt i barnehagen eller skolen for at innsatsen med kompetanseutvikling skal utgjøre en forskjell.

Å omsette teoretisk baserte modeller og forskningsbaserte konsept til praksis, innebærer en læringsprosess hos alle involverte. Det krever at alle ansatte er innstilt på å se på/vurdere egen praksis i samarbeid med kolleger, og er åpne for å utvikle sin praksis.

Arbeidet krever kollektiv innsats over tid, og vilje til samarbeid internt for å gjøre noe annet enn det en vanligvis gjør. Arbeidet pågår så lenge at det nye blir måten en arbeider i fortsettelsen.

Arbeidet krever god ledelse og organisering for å finne tid og å sikre at arbeidet gjøres på en god nok måte.

Læringsmiljøsenteret kan inngå som ekstern støtte i denne prosessen.

4. Evaluering

I etterkant ønsker Læringsmiljøsenteret at det gjøres en vurdering av om utviklingsarbeidet har ført til ønsket resultat. Utgangspunktet er den opprinnelige planen ut fra behovsanalysen og gjennomføring av implementeringsarbeidet.

Innhold og form på arbeidet er én faktor, hvordan kollegiet har forstått og tatt i bruk nytt innhold, er en annen, hvordan arbeidet er blitt ledet og organisert er en tredje faktor. Det er også relevant å vurdere hvordan interne forhold har fremmet eller hemmet arbeidet underveis.

I et partnerskap vil det også være aktuelt å evaluere selve samarbeidet mellom partnerne, med tanke på læring og videre utvikling som partnere.