MENY

Om forskningsprosjektet

Undervisningsopplegget ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient.

Foto: Marie von Krogh

Resilient har som mål å fremme trivsel, mental helse og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen, gjennom å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling. Internasjonal forskning viser at sosial og emosjonell kompetanse er viktig for å ha det bra på skolen, for å mestre skolearbeidet og for å mestre livet. For eksempel er det å kunne samarbeide og samhandle med andre mennesker, prate med dem, lytte til dem, klare å sette seg inn i deres situasjon, og få dem til å føle seg trygge, viktig for å få til et godt læringsmiljø på skolen, men også for å ha gode relasjoner til andre mennesker. Gjennom prosjektet vil elevene som deltar lære hva stress er, hvordan det påvirker oss, og hvordan vi kan mestre det på en god måte. 

I Resilient skal skolene jobbe systematisk med å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle læring gjennom undervisningsopplegget ROBUST, som vil gi lærerne videreutdanning og læremidler. I utvikling av ROBUST tas det utgangspunkt i læremidler fra internasjonal forskning, men i tett samarbeid med skoleadministrasjon og lærere i Stavanger, Sandnes og Jærskulen. Det tilpasses læremidlene til norske elever og norsk skolehverdag.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere. Representanter fra kommunene og forskningsmiljøene vil delta aktivt i utforming og gjennomføring av prosjektet. Eksperter på sosial og emosjonell læring og forskningsmetoder vil være involvert. Disse kommer fra Universitetet i Stavanger, NUBU, University of Bath og Stanford University. Bærum kommune vil også bidra med erfaringer fra pilotprosjektet.

Forskningsprosjektet ledes av professorene Mari Rege, Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg fra UiS og Nina Nygård Magnussen fra Jærskulen. Kjersti Balle Tharaldsen er prosjektleder for undervisningsopplegget ROBUST.

I tråd med ny læreplan

Den nye læreplanen, som tas i bruk fra høsten 2020, har et nytt tverrfaglige tema kalt «Folkehelse og livsmestring». Forskningsprosjektet Resilient tar utgangspunkt i denne delen av læreplanen, og lærerne som er med i prosjektet vil få kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag. Vi håper at det på sikt kan bidra til bedre læringsmiljø og elever som opplever mer mestring, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Prosjektperiode på fem år

Prosjektperioden er på fem år, og Resilient har i periden fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.​ Høsten 2020 vil 100 lærere i åttende klasse og deres elever i Jærskulen, Stavanger og Sandnes kommune få tilbud om å delta.

Forskerne vil teste ROBUST i en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, trivsel, motivasjon og skoleprestasjoner kartlegges i starten av åttende klasse (før intervensjonen), ved slutten av åttende klasse (etter intervensjonen) og i en ett års oppfølging. I skoleåret 2020/2021 gjennomføres også en omfattende implementerings- og prosessevaluering for å forstå hvordan intervensjonen mottas og virker.

Bygger på pilotprosjekt

Forskningsprosjektet Resilient bygger på erfaringene fra et pilotprosjekt som er gjennomført i Bærum kommune skoleåret 2018-2019. Piloten har vært gjennomført på alle ungdomsskoler i kommunen, og lærerne er kurset i å gi elevene innsikt om følelsesregulering, problemløsning, oppmerksomt nærvær, lærende tankesett, i tillegg til sosial kompetanse og sosialt ansvar. Det samles inn data fra dette prosjektet nå. Resilient vil bygge på dette materialet.

Les mer om pilotprosjektet i Bærum her.