MENY

Vanlige spørsmål og svar

Høsten 2020 vil skoler i Sandnes kommune, Stavanger kommune og Jærskulen får tilbud om å delta i ROBUST. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om prosjektet.

Foto: MarievonKrogh

Hva er ROBUST?

Robust er et undervisningsopplegg som har som mål å fremme sosial og emosjonell kompetanse og øke motivasjonen for skolearbeid blant elever i ungdomsskolen.

Målet med ROBUST er å styrke ungdomsskoleelevers kunnskap, ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. Dette gjøres ved å styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, og deres forståelse for hva som motiverer for skolearbeid. Slike tiltak kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykiske helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. Elevene blir mer robuste i møte med livets utfordringer.

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og en videreutdanning for lærere.

Hvem står bak ROBUST?

ROBUST er utviklet i et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsopplegget har blitt pilotert i ungdomsskoler i Bærum kommune.

Undervisningsopplegget er en del av forskningsprosjektet Resilient, og skal også evalueres grundig i ungdomsskoler i Stavanger, Sandnes og Jærskulen.

Er ROBUST en del av et forskningsprosjekt?

ROBUST er en del forskningsprosjektet Resilient. Undervisningsopplegget kalles ROBUST, mens forskningsprosjektet har navnet Resilient. Forskerne vil teste ROBUST i en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, trivsel, motivasjon og skoleprestasjoner kartlegges i starten av åttende klasse (før intervensjonen), ved slutten av åttende klasse (etter intervensjonen) og i en ett års oppfølging.

I skoleåret 2020/2021 gjennomføres også en implementerings- og prosessevaluering for å forstå hvordan intervensjonen mottas og virker i skolen.

Hvilken nytte har elevene og skolene av å være med på ROBUST?

Målet med denne opplæringen er å styrke ungdomsskoleelevers evne til å mestre de utfordringer de står overfor gjennom å øke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Målet er også å påvirke deres motivasjon for skolearbeidet. Dette vil kunne føre til at elever mestrer skolerelatert stress bedre, samt stress de møter i livet ellers.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Klassene som trekkes til å delta i intervensjonsgruppen i 8.klasse, vil motta et undervisningsopplegg som består av totalt 25 skoletimer. Innholdet i ROBUST -temaene er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring. Alle elevene i klassen vil motta det samme undervisningsopplegget.

Hvorfor prioriteres det å arbeide med det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmesrting?

Livsmestring, folkehelse og medborgerskap har til hensikt å styrke sosial og emosjonell mestring hos unge, noe som er av betydning for deres opplevde deltakelse og påvirkning på eget liv. Høsten 2017 vedtok regjeringen at det tverrfaglige området er en del av den overordnede delen av læreplanen.

ROBUST tar utgangspunkt i denne delen av læreplanen, og lærerne som er med i prosjektet vil få kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag. Vi håper at det på sikt kan bidra til bedre læringsmiljø og elever som opplever mer mestring, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Hvordan er ROBUST knyttet til læreplanene?

ROBUST-undervisningen kan knyttes både til overordnet del av læreplanen og beskrivelsene av det tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i fagplanene. 

Noen eksempler:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…» (Formålparagrafen §1,1)

«Utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet… og psykisk helse» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gi elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og erfaringer» (Om faget Norsk, Tverrfaglig tema, Folkehelse og livsmestring)

«Elevene skal bli bevisste på egen identitet og sin egen identitetsutvikling og forstå individet som en del av ulike felleskap» (Om faget Samfunnsfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse» (Om faget Naturfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Håndtere medgang motgang og utfordringer» (Om faget Utdanningsvalg, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematiskere makt og utenforskap» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema, Demokrati og medborgerskap)

Hva innebærer det for lærerne å være med i dette prosjektet?

Lærerne som deltar i prosjektet må ta videreutdanningen og gjennomføre de 25 timene med ROBUST-undervisning for klassen, dersom klassen blir trukket til tiltaksgruppen. Obligatorisk del av utdanningen består av totalt fem kursdager i regi av Universitetet i Stavanger, i tillegg til forberedelse til ROBUST-undervisningen. Her undervises det i de fire kompetanseområdene som ROBUST består av. Den første heldagssamlingen blir i juni 2020, den andre i august 2020 og de resterende 3 blir fordelt utover i skoleåret 2020/2021.

De lærerne som ønsker å utvide sin kompetanse ytterligere, vil få en mulighet for det. De kan følge et utvidet undervisningsopplegg som vil gi 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Det innebærer å lese litteratur knyttet til temaene i ROBUST, samt utarbeide skriftlige refleksjoner knyttet til undervisningen. Dette er helt frivillig, og kun for dem som selv ønsker det.

Hvor kan vi få tak i mer informasjon?

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, og informasjonsskriv vil bli sendt ut til skoler. 

Administrativt ansvarlig Hilde Ness Sandvold kan kontaktes for ytterligere informasjon.