MENY

Informasjon til foresatte av elever på skoler som skal delta i ROBUST

Skoler i Sandnes, Stavanger, Time, Hå, Gjesdal og Klepp skal benytte undervisningsopplegget ROBUST skoleåret 2020/2021 på 8.trinn. Her finner du svar på noen av de vanligst spørsmålene om dette:

Foto: Marie von Krogh

Hva er ROBUST?

ROBUST er et undervisningsopplegg som skal stimulere ungdomsskoleelevers motivasjon, kunnskap og ferdigheter for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. En styrking av elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykisk helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. ROBUST inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», som er direkte koblet opp til de nye læreplanene. 

Hva består ROBUST av?

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og videreutdanning for lærere. Innholdet i ROBUST er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Undervisningsopplegget består av totalt 25 skoletimer i løpet av 8. trinn. Det vil være en skoletime ROBUST-undervisning i uken, av en lærer som har tatt videreutdanningen. Disse timene vil bli integrert i ulike fag og elevene vil ikke få en lenger skoledag av dette.

Hva er forskningsprosjektet tilknyttet ROBUST?

Forskningsprosjektet Resilient skal finne ut om undervisningsopplegget ROBUST påvirker ungdomsskoleelevers ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer. ROBUST vil bli testet i en randomisert kontrollert studie (RCT). Det innebærer at klassene blir tilfeldig delt inn i to grupper: en tiltaksgruppe (som benytter ROBUST) og en sammenligningsgruppe (som fortsetter som før dette skoleåret). Sammenligning av de to gruppene vil vise om ROBUST har hatt en effekt på ungdomsskoleelevers sosiale og emosjonelle kompetanse. Hvis vi finner  at positive effekter for elevene, vil klassene i sammenligningsgruppen benytte ROBUST på 10. trinn.

Hva innebærer det for elevene å være med i forskningsprosjektet?

Elever som har samtykke fra foresatte deltar i forskningsprosjektet. Dette innebærer å svare på tre spørreundersøkelser relatert til trivsel og motivasjon (i begynnelsen og slutten av 8. trinn, og ett år senere). Spørreundersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden og tar ca 45 minutter. 

Personvern og dine rettigheter:

Personvernombudet ved NSD, som vurderer om forskningsprosjekter følger regelverket for personvern, har godkjent forskningsprosjektet. Alle data vil kun benyttes til forskningsformål, og all informasjon som gjør det er mulig å kjenne igjen ditt barn i datasettet vil bli erstattet med koder. Alle personopplysninger anonymiseres i 2023, og da vil det ikke lenger være mulig å knytte informasjon til enkeltindivider. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Så lenge ditt barn kan identifiseres i datamaterialet vil alle opplysninger om ditt barn da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser dersom du trekker samtykket tilbake.

Hvem står bak undervisningsopplegget ROBUST og forskningsprosjektet Resilient?

ROBUST er utviklet av Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen er prosjektleder for ROBUST, og Professor Edvin Bru og Professor Mari Rege for Resilient. Prosjektet har fått støtte av Norges Forskingsråd.

Mer informasjon?

Sjekk www.uis.no/robust eller kontakt Hilde Ness Sandvold på e-post: hilde.sandvold@uis.no