MENY

Evaluering av verktøy som vurderer prosesskvalitet i barnehagen

Cecilie Evertsen-Stanghelle har som hovedmål å undersøke hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighetene og PPT opplever bruken av forskjellige måle- og utviklingsverktøyer og deres betydning for å sikre samspillskvalitet for de yngste i samfunnet.

I dag går 91,8 % av alle barn i Norge i barnehage (SSB, 2019). God kvalitet i barnehagen vil kunne bidra med å fremme trivsel, læring og god psykisk helse, som på sikt vil virke forbyggende på psykiske helseutfordringer og utjevne sosiale forskjeller i et folkehelse perspektiv (Holte, 2016). God kvalitet i barnehagen vil gi grobunn for barns muligheter for utvikling av livsmestring og livsglede (Størksen, mfl, 2018).

I de siste tiår har forskning om sped- og småbarn gitt oss en forståelse omkring hvordan de tidlige erfaringer i hjemmet og i barnehagen påvirker hjernens utvikling og videre deres psykisk og fysisk helse (Schore, 2005; Shonkoff & Garner, 2012; Ursache & Noble, 2016). Barn er særlig lett påvirkelige de første leveårene (Bowlby & The Winnicott Clinic of, 2004; National Scientific Council on the Developing Child, 2007; Siegel, 2015) og barnehagekvalitet virker direkte inn på barns trivsel og utvikling.

I sitt doktorgradsarbeid har Cecilie Evertsen-Stanghelle som hovedmål å undersøke hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighet og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) opplever bruken av måle- og utviklingsverktøyene Sustained Shared Thinking Emotional Well-being (SSTEW; Siraj, Kingston, & Melhuish, 2015) og Classroom Assessment Scoring System (CLASS; La Paro, Hamre og Pianta, 2012). SSTEW og CLASS er designet for forskning og kan brukes til selv-evaluering og utvikling. Skalaene er utarbeidet på bakgrunn av teori og forskning som har vist seg å fremme barns emosjonelle og kognitive utvikling. Kartleggingsverktøyene bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god prosesskvalitet i barnehagen. Det vil bli undersøkt om tema og innhold i SSTEW og CLASS er forenelige med hva Rammeplanens innhold og oppgaver (2017) vektlegger som grunnleggende verdier i den norske barnehage. Prosjektet søker innsikt i erfaringer og opplevelser blant de som har prøvd ut CLASS og SSTEW i norsk kontekst, og om deres forståelse av CLASS og SSTEW er forenelig med vår nordiske forståelse av barndom og barndommens egenverdi.

Les også: Alle barn fortjener en god start på livet

Bildet viser Cecilie Evertsen-Stanghelle.

Cecilie Evertsen-Stanghelle