MENY

Høyere ordens tenkning i barnehagen

Det overordnede målet i Enrico Pollarolos prosjekt er å empirisk undersøke rollen høyere ordens tenkning spiller i barnehagen i norsk og italiensk kontekst.

Høy kvalitet i barnehagen er grunnlaget for god tidlig utvikling. Omsorg og utdanning av høy kvalitet kan støtte utviklingen av erfaringer for unge barn som legger til rette for utvikling av lingvistisk, kognitiv, sosial, emosjonell og motorisk kompetanse (Dweyer et al., 2000). Disse ferdighetene kan oppnås ved å utvikle og bruke høyere ordens tenkning, og forskere har understreket hvor viktig slik tenkning er for kritisk tenkning allerede i barnehagen (Clements et al., 2011; Tsamir et al., 2008;).

I dette prosjektet fokuserer Enrico Pollarolo på «høyere ordens tenkning» i forbindelse med matematikkutdanning, som man antar er et viktig verktøy for å stimulere barns ferdigheter. Enkelt forklart består høyere ordens tenkning av evnen til å overføre det man har lært til en annen situasjon, kritisk tenkning samt problemløsning. Høyere ordens tenkning hos barn kan derfor ses på som et slags «redskap» barnet bruker til å sette sammen det man har lært og overføre kunnskap og problemløsning til nye situasjoner.

Prosjektets overordnede mål er å empirisk undersøke rollen høyere ordens tenkning spiller i barnehagen i norsk og italiensk kontekst. Nærmere bestemt er målet å utforske virkningen av konkrete og systematiske matematiske aktiviteter på barns evne til å utvikle ferdigheter innen høyere ordens tenkning knyttet til ulike faktorer (geografisk plassering, kjønn og matematiske domener) og hvordan dette påvirker pedagogers holdninger og bars læring. Konteksten for denne empiriske studien er Norge og Italia, to land med forskjellige pedagogiske tradisjoner.

Bilde viser Enrico Pollarolo.

Enrico Pollarolo.