MENY

Relasjoner i barnehagen og foreldres sosioøkonomi

I sitt doktorgradsprosjekt undersøker Ragnhild Lenes betydningen av relasjoner i barnehagen og foreldres sosioøkonomi for barns videre læring og tilpasning.

Kvaliteten på pedagog-barn-relasjonen i barnehage og skole er relatert til tidlig skoletilpasning. For barn i barnehage har en god barn-voksen-relasjon sammenheng med både skolemodenhet, mindre atferdsvansker og bedre språklig fungering.

Pedagoger opplever å ha bedre kvalitet på relasjonen til barn fra familier med høy sosioøkonomi sammenlignet med barn fra familier med svak sosioøkonomi.

Videre ser en at det er en sterk sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og barns skoleresultat. Allerede i treårs alderen har norske barn med foreldre med høy utdanning og inntekt bedre språkferdigheter sammenlignet med treåringer med foreldre med lav utdanning og inntekt.

Det er en overordnet politisk målsetning at barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn like muligheter for å utvikle sitt læringspotensial, og det viser seg at innsats før skolealder gir positivt utfall for det enkelte barn.

Gjennom en kvantitativ studie, tilknyttet Agderprosjektet, skal Ragnhild Lenes undersøke relasjoners betydning i barnehagen og betydningen av foreldres sosioøkonomi for barns videre læring og tilpasning.

Doktorgradsprosjektet skal bidra med kunnskap om sammenhenger mellom jenter og gutters sosioøkonomiske bakgrunn, kvaliteten på pedagog-barn-relasjonen og barns tallferdigheter, språk og sosiale kompetanse.

Studien skal også undersøke stabiliteten i pedagogens oppfatning av kvaliteten på relasjonen og om jenter og gutters sosiale kompetanse og selvregulering kan forklare en eventuell stabilitet i de voksnes oppfatning av kvaliteten på relasjonen.

Ragnhild Lenes. Foto: Jeanette Larsen.

Ragnhild Lenes