MENY

Tidligere doktorgrader ved Læringsmiljøsenteret

Her finner du omtaler av avhandlinger avlagt ved senteret. Avhandlingene kan også bestilles i vår nettbutikk.

 • Dieuwer Ten Braak. Foto: Jeanette Larsen.

  Stimulering av kompetanseområder i barnehagen

  Dieuwer ten Braak vil i sitt doktorgradsprosjektet konsentrere seg om hvordan selvregulering henger sammen med andre fremvoksende kognitive og akademiske ferdigheter.

 • Ksenia Solheim. Foto: Jeanette Larsen.

  Læreres læringsaktiviteter og læringsutbytte

  Ksenia Solheim undersøker i sitt doktorgradsarbeid læreres læringsaktiviteter og læringsutbytte i intervensjoner med fokus på forbedring av lærernes ferdigheter i klasseledelse. 

 • Tove Flack. Foto: Jeanette Larsen.

  Utestenging blant ungdom

  Ønske om å oppnå eller beholde popularitet, kan være en av grunnene til at ungdom ødelegger andres relasjoner og følelse av å høre til i gruppen, er blant funnene i doktorgradsprosjektet til Tove Flack.

 • Bilde av Margit Garvik.

  Depresjonsmestring for ungdom - DU

  Risikoen for depresjon øker i ungdomsalderen. I sitt doktorgradsprosjektet undersøker Margit Garvik effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til moderat depresjon.

 • Grete Sørensen Vaaland

  Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet

  Disiplinproblemer i klasserommet, årsaksmekanismer og løsningsmodeller er tema for Grete Sørensen Vaalands doktorgradsarbeid.

 • Bilde av Trude Havik

  Skolens rolle ved skolevegring

  Skolevegring er et stort problem for elevene det gjelder både på kort og lang sikt. I sin doktorgrad ser Trude Havik på hvilken rolle skolen spiller for elever med skolevegring.

 • Tonje Constance Oterkiil

  Endringsutfordringer i skolen

  Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og endringsberedskap for implementering av skoleomfattende intervensjoner og ledelsens rolle i dette.

 • Klara Øverland

  Sårbare barnehagebarn

  Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som opplever samlivsbrudd.

   

 • Pål Roland

  Implementering av Respekt

  I sin doktorgrad ser Pål Roland nærmere på forutsetningene for å lykkes med varige endringer, og hva som er god implementeringskvalitet.

   

 • Arlene Thorsen

  Læreres prioriteringer og oppfatninger

  Arlene Thorsen ser på førskolelærere og lærere sine prioriteringer, subjektiv forståelse og oppfatning av håndtering av atferd, praksis i barnegruppen, syn på barn og tro på egen evne knyttet til forventning om å mestre opplæring/undervisning av barn og håndtering av atferd.

 • Hildegunn Fandrem

  Sosiale og emosjonelle problemer blant innvandrere

  I sin doktoravhandling undersøker Hildegunn Fandrem hvilke sosiale og emosjonelle problemer innvandrerungdom bosatt i Norge opplever.

 • Elsa Westergård

  Hjem-skole samarbeid: Parental disillusionment with school

  Elsa Westergård ser i sin doktorgrad på hvordan foreldre føler seg ivaretatt i møtet med skolen.