MENY

Depresjonsmestring for ungdom - DU

Risikoen for depresjon øker i ungdomsalderen. I sitt doktorgradsprosjektet undersøker Margit Garvik effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til moderat depresjon.

Depresjon har høy forekomst og er et alvorlig psykisk helseproblem. Det kan ses i sammenheng med en rekke problemer, særlig til sosiale relasjoner til jevnaldrende og foreldre, skolevansker og dropout, helseproblemer, økt rusmisbruk og selvmord.

Depresjon er også relatert til underliggende depresjon i voksen alder og andre psykiske helseproblemer med langvarige funksjonsvansker senere i livet. En av problemstillingene til denne studien, er å undersøke sammenhengen mellom depresjon og skoleengasjement.

En av fire deprimert

Overslag indikerer at en stor del av ungdommene ikke får den hjelpen de trenger. I Norge fant en nylig studie at nesten en av fire elever i videregående skole hadde vært deprimert en eller annen gang i livet og få mottok behandling. Det kan synes som at behovet for psykisk helsehjelp for ungdommer er udekket.

Forskning fra utlandet viser at flere typer tiltak er virksomme i forhold til å behandle depresjon hos ungdom. Særlig kognitive atferdstiltak (CBT) har vist seg å være virksomme både som forebygging av subklinisk depressive symptomer og som behandling for diagnostisert depresjon (MDD). De fleste tiltak er gjort i klinisk kontrollerte settinger, men det etterspørres nå studier som er gjort under mer realistiske/naturalistiske forhold.

Undersøker effekten av gruppekurs

DU er et CBT basert gruppekurs for ungdom med subklinisk (underliggende) eller mild til moderat depresjon. Kurset er utviklet av psykolog Trygve Børve og har en del likheter med andre kurs fra utlandet. Han har imidlertid tilført noen nye elementer fra meta-kognitiv teori og positiv psykologi i tillegg til moderne nevrobiologiske perspektiver.

Hovedproblemstillingen i doktorgradsprosjektet er å undersøke effekten av et slikt gruppebasert kognitivt atferdstiltak som ble igangsatt i Norge blant ungdommer i 16-20 årsalderen i en vanlig praksis setting. Ungdommene hadde vedvarende tegn på nedstemthet (subklinisk) eller mild til moderat depresjon. Data ble samlet inn våren 2010 til høst 2011. Tilbudet er tenkt å være et lavterskeltilbud og et tilbud for ungdom i risikosonen.

Det vil også bli undersøkt hvordan et slikt kurs påvirker ungdommenes evne til å fungere på andre arenaer slik som sosialt og faglig i skolesammenheng.

Artikler

Første artikkel er publisert online 8. juli 2013 i Scandinavian Journal of Educational Research. Original tittel: Depression and School Engagement among Norwegian Upper Secondary Vocational School Students. I denne artikkelen undersøkes sammenhengen mellom depresjon og skoleengasjement. Skoleengasjement er her operasjonalisert med: «skolemotivasjon», «intensjon om å slutte», «fravær» og «skulk». Forfattere: Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru.

Andre artikkel er publisert online 10. Oktober 2013 i Emotional and Behavioural Difficulties. Original tittel: Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course. I denne artikkelen undersøkes effekten av mestringskurset på nivået av depressive symptomer. Forfattere: Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru.

Tredje artikkel er innsendt til tidsskrift. Original tittel: Motivation and Social Relations in School following a CBT Course for Adolescents with Depressive Symptoms: An Effectiveness Study. I denne artikkelen undersøkes om mestringskurset også har en effekt på motivasjon og sosial fungering i skolen. Forfattere: Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru.

 

Tekst: Margit Garvik

 

Les også

Margit Garvik

Margit Garvik