MENY

Læreres prioriteringer og oppfatninger

I sin doktorgrad ser Arlene Margaret Arstad Thorsen på førskolelærere og lærere sine prioriteringer, subjektiv forståelse og oppfatning av håndtering av atferd, praksis i barnegruppen, syn på barn og tro på egen evne knyttet til forventning om å mestre opplæring/undervisning av barn og håndtering av atferd.

Det er 122 førskolelærere fra barnehager og 132 lærere fra 1. og 2. klasse i skoler som har deltatt i studien. Flere metoder er benyttet til å studere disse forhold, og undergrupper har blitt trukket ut for også å kunne fokusere på mer kvalitative sider ved fenomenene.

Resultater

Resultatene tyder på en sterk kollektiv oppfatning om en autoritativ lærerstil. Det vil si å være tydelig og varm i kontakten med barn med tanke på håndtering av atferd. Det var også stor enighet om og et omsorgsfull, aksepterende og barnesentrert syn på barn. Disse forhold kan representere grunnleggende oppfatninger hos de voksne uavhengig av om barna går i barnehage eller på skole.

Det var mer varierende syn på praksis i forhold til barnegruppen hvor hovedtendensen er karakterisert av en relasjons orientering og hvor prosess er viktig. Andre fokuserte mer på det akademiske og på å strukturere dagen etter et fast mønster, men det var også noen som vektla en modell og felleskaps orientering knyttet til læring. Ca. to tredjedeler av alle deltakerne (254) rapporterte å ha middels tro på egen evne til å innfri i forhold til opplæring/undervisning av barn, mens ca en tredjedel beskrev dette som høyt. Tendensen er motsatt i forhold til forventninger til egen mestring knyttet til håndtering av atferd. Omtrent en tredjedel av deltakerne beskrev det som middels og ca to tredjedeler karakteriserer det som høyt. Disse forhold blir bekreftet og videre belyst gjennom intervju.

Relevans

Det er nyttig å bli bevisst hvordan personlig subjektivitet, kunnskap og atferd henger sammen med og påvirker vår kontakt og kommunikasjon med andre. Dette kan gi en dypere personlig innsikt i og forståelse av relasjoner mellom førskolelærere/lærere og barn, samt intensjonene bak lærerpraksis og barns læring. Det kan føre til større grad av åpenhet og motivasjon til å evaluere og revidere gjeldende subjektive forståelse og praksis, og bidra til positive endringer både for barn og førskolelære og lærere. Muligheten for slik endring har relevans for førskolelærer og lærerutdanningen, for praktiserende læreres forsatte vekst og utvikling, og for implementering av nye rammeplaner/læreplaner. Ph.d.-prosjektet tyder på at en effektiv måte å avdekke subjektivitet på i denne sammenheng er gjennom bruken av Q-metodologi.

Arlene Arstad Thorsen arbeider i dag som førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret.

Arlene Margaret Arstad Thorsen

Arlene Margaret Arstad Thorsen