MENY

Sårbare barnehagebarn

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som opplever samlivsbrudd.

Hun har også sett på hvilke tiltak de ansatte bruker og hvordan de reagerer når barnas foreldre går fra hverandre. I avhandlingen, som har tittelen «Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology», har hun også sett på barns egne opplevelser etter samlivsbrudd.

Behov for rutiner

Funnene viser to hovedsyn blant barnehageansatte vedrørende barns følelser eller reaksjoner etter samlivsbrudd. Noen ansatte opplevde ulike problemer blant barna, for eksempel at de var lei seg, frustrerte eller mistet konsentrasjon i oppgaver, mens andre ansatte hadde relativt stor tro på at rutinene i barnehagen fungerte slik at mange av barna klarte seg greit etter samlivsbrudd, men de erfarte også tristhet blant barna.

Noen ansatte opplevde at de mestret arbeidet med samlivsbrudd, mens andre hadde problemer med å håndtere det. De ansatte arbeider ulikt når det gjelder barn og familier som har opplevd samlivsbrudd og Øverland konkluderer derfor med at det er behov for bedre rutiner og tiltak for dette arbeidet.

Studien av barna viste tre hovedsyn blant femåringene som deltok. En gruppe barn uttrykte trygge relasjoner til andre og glade følelser. En annen gruppe viste blandede følelser og en tredje gruppe viste tristhet og var opptatt av foreldres tristhet.

Anbefaler utdannelse om samlivsbrudd

Øverland mener barnehageansatte er i en unik posisjon til å identifisere problemer og hjelpe barn etter samlivsbrudd, siden de har daglig omsorg for barna. Hun anbefaler derfor at studenter og ansatte får utdannelse i tema som omhandler samlivsbrudd, for eksempel om reaksjoner og tiltak som kan hjelpe barna. Det er også viktig å hjelpe barnehageansatte slik at de kan mestre arbeidet med samlivsbrudd og foreldrekonflikt.

Klara Øverland er cand.polit fra NTNU i Trondheim og cand.psych fra Universitetet i København. Hun arbeider ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved UiS og ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus.

Klara Øverland

Klara Øverland disputerte 1.februar 2013.