MENY

Utvikling av intern kapasitet for læring i skoler som implementerer skolebaserte program

Denne studien tar sikte på å utvikle kunnskap som vil ligge til grunn for utvikling av et kartleggingssystem for identifisering av skolers kapasitet for endring gjennom deltakelse i skoleutviklings program. Målet er å utvikle kunnskap om skolers kapasitet for endring før skoleutviklingsprogram implementeres.

Artikkel 1 vil bestå av en litteratur analyse, hvor målet er å identifisere sentrale områder i forhold til kapasitet for utvikling i skoler. Jeg vil inkludere litteratur som beskriver både individuell og/eller organisatoriske faktorer som påvirker kapasitet for utvikling i skoler og organisasjoner.

Artikkel 2 vil inngå som del av valideringen av kartleggingsmaterialet for identifisering av skolers forutsetninger for å gjennomføre skoleutviklings program utviklet av forskergruppen for innovasjonsarbeid ved SAF. Basert på litteratur-reviewen gjennomført i artikkel 1 og den eksisterende kunnskapsbasen forskergruppen har opparbeidet, vil aktuelle faktorer som påvirker gjennomføring av skoleutvikling program identifiseres. Deretter utvikles item for kartlegging av den enkelte faktor. Hovedfokus for artikkelen vil være å identifisere i hvilken grad itemene måler den enkelte faktor, altså en innholdsvalidering. Q-metode vil bli benyttet for gjennomføring av innholdsanalysen. Utvalget for gjennomføring av innholdsvalideringen vil være ca 100 tilsatte ved skoler som skal delta i et skoleomfattende endringsarbeid.

Artikkel 3 vil ta utgangspunkt i kapasitet for utvikling i skoler som skal gå i gang med skoleutviklingsprogram, sett ut fra skolelederperspektiv. Jeg ønsker å se nærmere på faktoren ”ledelse” og utforske dette temaet gjennom kvalitative gruppeintervju med 6-8 rektorer ved skoler som skal gå i gang med utviklingsprogram.

 

Tonje Constance Oterkiil