MENY

Det flerkulturelle klasserommet – elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole

Formålet med doktorgradsprosjektet til Charlotte H. Hancock er å studere forhold i læringsmiljøet som kan ha betydning for skolefaglig mestring og tilhørighet hos elever med innvandrer- eller fluktbakgrunn.

Tematikken er aktuell med tanke på frafall, psykisk helse og inklusjon. Prosjektet har et kvalitativt forskningsdesign hvor både elever og lærere skal få anledning til å dele sine erfaringer. Utvalget vil bestå av elever og lærere i videregående skole. Det er gjennomført lite kvalitativ forskning på denne elevgruppens skolefaglige opplevelse av mestring og tilhørighet.

Det teoretiske rammeverket vil bestå av forskning og teori på samspillet mellom sosial støtte, tilhørighet og skolefaglig mestring. Utgangspunktet er tilhørighet (school belonging) med støtte i nyere forskning om akademisk kompetanse i nært tilknytning til skolefaglig mestring (særlig academic/emotional engagement). Opplevelse av tilhørighet er relatert til en rekke positive akademiske og psykologiske faktorer som selvbilde, sosiale ferdigheter, motivasjon og skoleprestasjoner. Tilhørighet er videre relatert til reduksjon av depresjon, stress og sosial avvisning (Kia-Keating og Ellis, 2007; Allen og Bowles, 2012; Osterman, 2000). En nyere studie av Ming mfl. (2012) viste at lærere i flerkulturelle klasserom som støttet elevene sine, bidrog til skolefaglig utvikling og bedre skoleprestasjoner. Dette funnet kan ses i sammenheng med tidligere forskning om at lærere som støtter elever, hjelper dem med å utvikle sine faglige ressurser (Osterman, 2000).

Læringsmiljøsenteret har startet arbeidet med å utvikle et tiltak for å fremme inkludering og tilhørighet for elever med innvandrer- eller fluktbakgrunn. Som en del av dette arbeidet, er det planlagt å prøve ut Fuelbox Nye medborgere ved to videregående skoler. Nye medborgere er et samtaleverktøy tilpasset for bruk i språkkaféer eller samtalegrupper. Det er tidligere ikke prøvd ut i skolen. Gjennom ni uker skal lærere bruke samtaleverktøyet som en del av programfaget Kommunikasjon og samhandling på helse- og oppvektstfag i VG1-klasser. Utvikling av et fremtidig tiltak kan skje parallelt med denne piloteringen for å sikre deltakelse og medvirkning fra elever og lærere.

Charlotte Hancock. Foto: Jeanette Larsen.

Charlotte H. Hancock