MENY

En sammenligning av tradisjonell og digital mobbing

I sitt doktorgradsarbeid ser Ida Risanger Sjursø nærmere på hvordan den teknologiske utviklingen endrer mobbing. Prosjektet sammenligner tradisjonell og digital mobbing, og undersøker blant annet konsekvensene for de som opplever mobbing og hvordan de som mobber legitimerer mobbingen.

Det er blitt vanlig å uttrykke seg via sosiale medier for så vel barn som voksne. Denne teknologiske utviklingen fører også til endringer i hvordan en forholder seg til andre mennesker og kan slik også få konsekvenser for hvordan mobbing foregår.

Dette kan igjen føre til nye utfordringer for partene i en mobbesak. Bruken av digitale medier kan for eksempel føre til at mobbingen får et større publikum, det kan bli vanskelig for den som mobbes å komme seg vekk og den som mobber kan bli mindre klar over konsekvensene av sine handlinger.

Det skilles i dag mellom tradisjonell mobbing, som foregår ansikt til ansikt, og digital mobbing (cyberbullying) som eksempelvis kan foregå via sms og chat. Flere studier finner et signifikant overlapp mellom tradisjonell og digital mobbing. På tross av dette anses det som viktig å studere disse to formene for mobbing separat for å identifisere mulige ulikheter.

Fokus i dette prosjektet vil være på opplevelsen av mobbingen for aktørene i en mobbesak og relasjonen dem imellom, som for eksempel responsen på mobbingen for den som er utsatt, og legitimeringen av mobbingen for den som utsetter andre for mobbing. Den teoretiske forankringen i prosjektet vil ta utgangspunkt i aggresjons- og mestringsteori.

Prosjektet består av to deler

Del 1

er kvantitativ og ser nærmere på den mobbeutsatte i tradisjonell og digital mobbing knyttet til emosjonelle problemer som angst og depresjon. Datamaterialet som danner grunnlaget for denne delen er hentet Læringsmiljøsenterets nasjonale skolemiljøundersøkelse for 10. trinn.

Da en kvantitativ analyse kun sier noe om styrkeforholdet mellom variablene, kan funnene som her utkrystalliserer seg brukes som grunnlag for en videre kvalitativ analyse av årsakssammenhengen. 

Del 2 

er kvalitativ og vil være en delvis oppfølging av del 1 da vi blant annet ser nærmere på de emosjonelle reaksjonene hos mobbeutsatte. Dette vil være en kasusstudie som sammenlikner saker som kun innebærer tradisjonell mobbing med saker som innebærer både tradisjonell og digital mobbing.

Det er ønskelig med en kvalitativ studie for å kunne få et nærbilde av interessante prosesser som finner sted og for å få frem enkeltindividers stemme. For å komme i dybden av mobbing som et sosialt fenomen vil informantene blir spurt om å referere det som skjer under mobbeepisoden i et retroperspektiv.

Fokus vil her være rettet mot de emosjonelle opplevelse og mestring av mobbingen hos den mobbeutsatte, i tillegg til legitimeringen av mobbingen hos den som mobber. Innsamling av kvalitative intervjudata fra begge parter i mobbesaker, samt foreldre/lærere vil samles inn våren 2014.

 

Les også

Ida Risanger Sjursø

Ida Risanger Sjursø