MENY

En sammenlikning av tradisjonell og digital mobbing

I sitt doktorgradsarbeid ser Ida Risanger Sjursø nærmere på hvordan den teknologiske utviklingen endrer mobbing. Prosjektet sammenlikner tradisjonell og digital mobbing, og undersøker blant annet konsekvensene for de som opplever mobbing og plagerens legitimering av mobbingen.

Det er blitt vanlig å utrykke seg via sosiale medier for så vel barn som voksne. Denne teknologiske utviklingen fører også til endringer i forhold til hvordan en forholder seg til andre mennesker og kan slik også få konsekvenser for hvordan en mobber.

Dette kan igjen føre til nye utfordringer knyttet til både plager og offer. Bruken av digitale medier kan for eksempel føre til at mobbingen får et større publikum enn offeret aner, det kan bli vanskelig for offeret å komme seg vekk og mobberen kan bli mindre klar over konsekvensene av sine handlinger.

Det skilles i dag mellom tradisjonell mobbing som foregår ansikt til ansikt og digital mobbing (cyberbullying) som eksempelvis kan foregå via sms og chat. Flere studier finner et signifikant overlapp mellom tradisjonell og digital mobbing. På tross av dette anses det som viktig å studere disse to formene for mobbing separat for å identifisere mulige ulikheter.

Fokus i dette prosjektet vil være på offeret og plagers opplevelse av mobbingen og relasjonen dem imellom som for eksempel offerets respons på mobbingen og plagers legitimering av mobbingen. Den teoretiske forankringen i prosjektet vil ta utgangspunkt i aggresjons og mestringsteori.

Prosjektet består av to deler

Del 1

er kvantitativ og ser nærmere på offer for tradisjonell og digital mobbing og emosjonelle problemer som angst og depresjon. Datamaterialet som danner grunnlaget for denne delen er hentet Læringsmiljøsenterets nasjonale skolemiljøundersøkelse for 10 trinn.

Da en kvantitativ analyse kun sier noe om styrkeforholdet mellom variablene kan funnene som her utkrystalliserer seg brukes som grunnlag for en videre kvalitativ analyse av årsakssammenhengen. 

Del 2 

er kvalitativ og vil være en delvis oppfølging av del 1 da vi blant annet ser nærmere på offerets emosjonelle reaksjoner på mobbingen. Dette vil være en kasusstudie som sammenlikner saker som kun innebærer tradisjonell mobbing med saker som innebærer både tradisjonell og digital mobbing.

Det er ønskelig med en kvalitativ studie for å kunne få et nærbilde av interessante prosesser som finner sted og for å få frem enkeltindividers stemme. For å komme i dybden av mobbing som et sosialt fenomen vil informantene blir spurt om å referere det som skjer under mobbeepisoden i et retroperspektiv.

Fokus vil her være rettet mot offerets emosjonelle opplevelse og mestring av mobbingen i tillegg til plagers legitimering av mobbingen. Innsamling av kvalitative intervjudata fra ofre, plagere og foreldre/lærere vil samles inn våren 2014.

 

Les også

Ida Risanger Sjursø

Ida Risanger Sjursø