MENY

Etter mobbing

Hovedformålet med forskningsprosjektet til Mari Markussen Lunder er å se på hvordan skolen kan følge opp på en god måte når barn og unge har blitt utsatt for mobbing.

Bakgrunnen for prosjektet er forskning som viser at de som har vært utsatt for mobbing står i fare for å utvikle alvorlige senskader som følge av mobbingen, samtidig som det mangler systematikk i oppfølgingsarbeidet. Det er manglende forskning på området og det er behov for mer kunnskap.

Prosjektet vil utforske opplevd behov basert på erfaringer fra unge voksne som har opplevd mobbing, samt lærere og støttespillere på tre ungdomsskoler i Norge. Formålet er å identifisere oppfatninger om sentrale komponenter i oppfølgingsarbeid for de som har blitt mobbet og hvordan oppfølgingsarbeidet kan organiseres. Doktorgradprosjektet omhandler et forskningsfelt som er lite utviklet både teoretisk og empirisk og vil derfor være mer teorigenererende enn teoritestende. Det teoretiske utgangspunktet vil ta i bruk elementer fra teori om stress og mestring, blant annet sosial støtte som mestringsressurs, og elementer fra teori om klasseledelse med vekt på tilnærminger til hvordan gode relasjoner mellom lærer / elev og elev / elev kan skapes.

Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Data vil samles inn via individuelle intervju og fokusgruppeintervju. Utvalget i studien består av unge voksne som har blitt utsatt for mobbing, lærere og ressurspersoner på / tilknyttet ungdomsskoler i Norge.

Funn fra prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing og stimulere til mer forskning.

Mari Markussen Lunder. Foto: Jeanette Larsen.

Mari Markussen Lunder