MENY

Læringsmiljø i videregående skole

Maren Stabel Tvedt undersøker i sitt doktorgradsarbeid hvordan faktorer i læringsmiljøet i videregående skole kan ha betydning for elevenes motivasjon og psykiske helse.

Manglende motivasjon for skolearbeidet og mentale helseproblemer er høyaktuelle problemstillinger blant elever i videregående opplæring, og fordrer et kritisk søkelys på om faktorer i læringsmiljøet kan være av betydning. At så mye som en tredjedel av elevene dropper ut av videregående opplæring er en klar indikator på at en stor andel elever ikke opplever at de får et tilstrekkelig godt tilbud.

Formålet med denne phd.-studien er å undersøke hvordan faktorer i læringsmiljøet kan bidra til å møte elevenes behov på en slik måte at elevene stimuleres til videre motivasjon for læring og evne til å fullføre videregående opplæring, samt er med på å fremme deres psykiske helse gjennom tiltro til egne evner og muligheter.

Søkelys rettes primært mot ulike sider ved relasjon og interaksjon mellom lærer og elev. Elevenes opplevelse av vurderingspraksis og ulik type lærerstøtte utforskes som aktuelle faktorer. Forskning indikerer at vurdering kan være en effektiv faktor for å stimulere motivasjon og læringsutbytte, men at det samtidig kan være en faktor som hemmer elevenes motivasjon, avhengig av hvordan praksisen utøves. Det siste tiåret har det vært et stort nasjonalt fokus på at formativ vurderingspraksis (jf. Vurdering for læring) skal få større plass i pedagogisk praksis, men det foreligger lite norsk forskning fra videregående skole på hvordan dette eventuelt virker inn på elevenes motivasjon og trivsel.

I studien vil det bli innhentet data i tre omganger fra elever i deres videregående opplæringsløp, og data blir analysert gjennom kvantitativ metode.

Maren Stabel Tvedt. Foto: Jeanette Larsen

Maren Stabel Tvedt