MENY

Systemarbeid i PP-tjenesten

Formålet med doktorgradsarbeidet til Joachim Kolnes er å synliggjøre en ny kunnskapsbasert måte å gjennomføre PP-tjenestens systemrettede sakkyndighetsarbeid på som bygger på en målsetting om inkluderende spesialundervisning.

Systemarbeid er blitt et sentralt begrep i så vel politikk som i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PP-tjenesten) sin bevissthet omkring egen kompetanse og arbeidsmåter. Problemet som adresseres i dette doktorgradsprosjektet er det sterke individfokuset som fortsatt ser ut til å prege PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid og hvordan dette begrenser PP-tjenestens bidrag til utvikling av gode læringsmiljøer for elever med særlige behov i skolen.

Systemarbeid forstås i denne studien som en integrert del av sakkyndighetsarbeidet og legger således innhold i begrepet “systemrettet sakkyndighetsarbeid”. Det finnes i dag ingen felles retningslinjer, planer, føringer eller felles forståelse for hvordan PP-rådgivere skal utøve en rådgiverrolle med utgangspunkt i denne helhetlige forståelsen av mandatet i opplæringsloven. Denne studien vil forsøke å svare på dette kunnskapsbehovet ved å undersøke følgende problemstilling:

Hvordan kan systemperspektivet ivaretas i PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid?

Teori om implementering vil sammen med et økologisk perspektiv på PP-tjenestens hjelpearbeid i skolen representere det teoretiske rammeverket. Studien vil ha en eksplorerende design og benytte både kvalitative forskningsintervju og Q-metodologi. Studien har en tredelt oppbygging:

Resultater fra studiens del 1 gir empirisk begrunnelse for utvikling av en teoretisk intervensjonsmodell i studiens del 2. Resultater fra utprøving av den teoretiske intervensjonsmodellen i studiens del 2, legges så til grunn for et implementeringsforsøk i studiens del 3.

Joachim Kolnes er ansatt ved PP-tjenester i Porsgrunn kommune, og tar en offentlig sektor-ph.d. Gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde. Doktorgradskandidaten må være knyttet til en utdanningsinstitusjon. Kolnes er tilknyttet Universitetet i Stavanger, og veilederne hans er ansatt ved Læringsmiljøsenteret. 

Joachim Kolnes

Joachim Kolnes