MENY

Variasjoner i klasseromsinteraksjon hos lærere med ulik bakgrunn og erfaring

Formålet med doktorgradsprosjektet til Maren Stahl Lerang er å få kunnskap om lærere som har læreryrket som deres andre karriere.

Forskningsprosjektet skal se nærmere på lærernes utøving av klasseromsinteraksjon, i relasjon til andre nyutdannede førstekarrierelærere og mer erfarne lærere. I tillegg skal det undersøkes hvordan sentrale faktorer i skolen, som for eksempel organisasjon og personkarakteristika, kan fremme eller hemme klasseromsinteraksjon, elevenes motivasjon, og det sosiale og faglige læringsutbytte til elevene.

Bakgrunnen for prosjektet er at mange yrkesgrupper de siste årene har blitt direkte eller indirekte berørt av omstillingene innen oljebransjen, og derfor har måttet omskoleres eller bytte yrke. Det har ført til at flere enn tidligere har søkt på studiet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å få kompetanse til å jobbe som lærer. Gjennom prosjektet blir det interessant å undersøke hvordan lærere med en tidligere yrkeserfaring opplever og utvikler lærerrollen, og hvordan de bruker erfaringene fra sine tidligere yrker i læreryrket. Mange endrer karriere i løpet av yrkeslivet, og det er heller ikke uvanlig å bli lærer i sin neste karriere. Likevel så finnes det lite forskning i Norge, men også internasjonalt, på hvordan de som har læreryrket som sin andre karriere utøver sin nye rolle som lærer.

Doktorgradsprosjektet blir en del av CIESL-prosjektet ved Læringsmiljøsenteret.

Det skal benyttes kvantitativ metode i doktorgradsprosjektet, der datautvalget vil bygge på spørreskjema til elever og lærere samt systematisk videoobservasjon i klasserommet. For å få informasjon om hva lærere faktisk gjør, så må klasserommet også observeres. Det samlede utvalget lærere omfatter én gruppe andrekarrierelærere, én gruppe nyutdannede førstekarrierelærere og én gruppe erfarne lærere, og en klasse de underviser. Elevene og lærerne svarer også på et spørreskjema, som måler klasseromsinteraksjon og læringsmiljø. Videoobservasjonene skåres ved hjelp av Classroom Assessment Scoring System, secondary versjonen (CLASS-S; Pianta, Hamre, & Mintz, 2012).

Maren Stahl Lerang

Maren Stahl Lerang