MENY

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Hovedmålet for Ella Bjerga Pettersens forskningsprosjekt er å utvikle og pilotere et tiltak for kontinuerlig profesjonell utvikling for lærere.

Forskning på effektive lærerutviklingsprogram er kommet på etterskudd, på tross av interesse i å oppnå fordelene av vedvarende og intensive lærerutviklingsprogram versus mer tradisjonelle, enslige workshops. Lærere som deltar inngår i et samarbeid i en en-til-en relasjon med en ansatt fra Læringsmiljøsenteret med særlig ekspertise innen klasseromsinteraksjon. Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. Ettersom tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret og valid rammeverk, er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene, og i neste omgang økt faglig og sosial læringsutbytte. Dette vil forskningen i prosjektet undersøke.  

Doktorgradsprosjektet har et eksperimentelt design, der datautvalget vil bygge på spørreskjema til elever og lærere, samt systematisk videoobservasjon i klasserommet. Det samlede utvalget omfatter én gruppe lærere som en intervensjonsgruppe, én gruppe lærere som kontrollgruppe, og tilhørende klasser de underviser. Elevene svarer på elektronisk spørreskjema som måler situasjonsbetinget engasjement, i slutten av hver time det filmes i klasserommet. Lærerne svarer på et elektronisk spørreskjema som omhandler spørsmål om egen klasseledelse, stress, arbeidssituasjon m.m. Videoobservasjonene skåres ved hjelp av Classroom Assessment Scoring System, secondary versjonen (CLASS-S; Pianta, Hamre, & Mintz, 2012).

Ella Bjerga Pettersen. Foto: Jeanette Larsen.

Ella Bjerga Pettersen. Foto: Jeanette Larsen.