MENY

Disputas om klasseromsinteraksjon

De viktigste grunnene til at lærere ønsker å lære om interaksjoner i klasserommet er egenutvikling og forbedring i læring hos elevene. Dette er tema når Ksenia Solheim disputerer for ph.d.-graden torsdag 4. juni.

Bilde av en lærer i et klasserom. Lærere har et ønske om å utvikle seg for elevene sine. Foto: Getty Images.

Torsdag 4. juni 2020 vil Ksenia Solheim, ph.d.-kandidat ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden philosophiae doctor på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun vil forsvare avhandlingen: «Teachers’ learning in classroom interaction». Både prøveforelesningen og disputasen er heldigital og vil foregå i Teams. 

Mest opptatt av elevenes læring

I doktorgradsavhandlingen undersøker Solheim læringsmuligheter for lærere på ungdomstrinnet. Dette gjør hun blant annet ved å se på hvordan lærerne opplever sine egne læringsprosesser og aktiviteter når det kommer til utvikling av klasseromsinteraksjoner.

– Lærerne viser i hovedsak til individuelt orientert læring. Dette individuelle perspektivet er viktig for den profesjonelle utviklingen, mens kollektive prosesser ser ut til å ha en enda sterkere påvirkning når det kommer til å skape resultater. Lærernes egenutvikling og elevenes læringsforbedring er de viktigste grunnene til at lærere var motiverte til å lære om klasseromsinteraksjon, forteller Solheim.

Resultatene fra doktorgradsstudien (2020) viste også at skoleledelsen spiller en viktig rolle når det kommer til lærernes prioritering av arbeidet med å utvikle kompetanse. Avhandlingen indikerer at lærere trenger mer kunnskap om hvordan de kan implementere kunnskap om klasseromsinteraksjon i praksis og at de må få mulighet til å videreutvikle denne kunnskapen.

Viktig med profesjonell utvikling

Avhandlingen har et multimetodisk design og benytter en beskrivende og utforskende kvalitativ tilnærming. Alle tre artiklene i avhandlingen er basert på data fra selvrapporterte logger, men artikkel to trekker også frem fokusgruppeintervjuer. 

Les også: Lærere ønsker å utvikle seg for elevene sine

Ifølge Solheim kan funnene fra avhandlingen hjelpe i den faglige utviklingen for lærere, og i forståelsen av koblingen mellom lærernes læring og elevenes læring. 

– På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at lærere, skoleledere, politikere og lærere i større grad bør vektlegge viktigheten av ungdomsskolelæreres profesjonelle utvikling, sier Solheim.

Heldigital disputas

36-åringen er opprinnelig fra Russland, og har tidligere tatt en mastergrad i spesialpedagogikk ved UiS. Nå jobber hun som universitetslektor ved Insitutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. 

På grunn av Koronapandemien, vil både prøveforlesning og disputas foregå digitalt på Teams. Disputasen er fortsatt åpen for publikum, men nye retningslinjer er utarbeidet for å unngå forstyrrelser. Les mer om disputasen her.

Artikler i avhandlingen

Professor Sigrun Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret har vært Solheims hovedveileder. 

Bildet viser Ksenia Solheim.

Ksenia Solheim. Foto: Jeanette Larsen.