MENY

Lærerintervju - fokusgruppe

I CIESL-prosjektet bruker vi fokusgruppeintervju med lærere for å fange opp deres perspektiv. Det er fra tre til fem lærere i hver gruppe.

Fem voksen sitter rundt et bord.

Et sentralt mål med CIESL-prosjektet er å utvikle mer kunnskap om hvordan vi kan bidra til at lærere og skoler kan utvikle klasseledelsepraksisen mest mulig effektivt.

I CIESL benyttes flere metoder for å belyse dette temaet:

  • Intervju (elever, lærere, rektorer og skoleeier)
  • Spørreskjema (lærere og elever)
  • Observasjon
  • Logg

Lærernes perspektiv

Fokusgruppeintervju med lærere i Ungdomstrinnsatsningen er en innfallsvinkel når det gjelder å fange opp lærernes perspektiv. Det er fra tre til fem lærere i hver gruppe, og de får forskningsbaserte spørsmål, som normalt danner utgangspunktet for en samtale om temaet.

Fokusgruppeintervju gir en annen dynamikk enn et tradisjonelt en til en intervju. Samtalene går mellom deltakerne, og ulike perspektiver kommer fram, og ofte kommentert av flere.

Gall, Gall & Borg (2007; s. 245) påpeker dette i sin anerkjente metodebok Educational research: «..interaksjonen mellom deltakerne stimulerer dem til å utrykke følelser, tolkninger og holdninger som de ikke ville gitt ut i individuelle intervju. Rollen til informantene blir mindre direkte, og de får selv et større ansvar for å bidra under intervjuet.» (oversatt av forfatter).

Trygg intervjusituasjon

Kruger & Casey (2000) sier at fokusgruppeintervju gir større muligheter for en avslappet og komfortabel diskusjon hvor de ulike gruppemedlemmene påvirker og responderer på ideer og kommentarer som kommer fram i intervjusituasjonen.

Disse beskrivelsene gir trolig grunnlag for å tro at det utvikles større grad av trygghet under intervjuet.

Sentral perspektiver

Intervjuguiden er utformet etter en bestemt struktur. Først og fremst handler det om faglige tematiske operasjonaliseringer av hovedproblemstillingen.

Eksempler på slike operasjonaliseringer er: begrepet klasseledelse, mestringsforventning (relatert til klasseledelse), kollektiv utøvelse, omforming fra teori til praksis, organisasjonens betydning, trening og veiledning.

Fra en stor teoribase er noen sentrale perspektiver valgt ut, basert på forskning og erfaring fra andre store prosjekt. Dette utvalget utgjør et tolkningsnivå, på samme måte som analyse og drøfting er eksempler på andre nivå.

Fra åpne til spissede spørsmål

Intervjuguiden er designet slik at det først kommer et åpent spørsmål om det aktuelle operasjonaliserte temaet. Deretter kommer mer spissede spørsmål direkte rettet mot undertemaer. Gjennom denne strukturen vil det være større muligheter for å fange opp hva lærerne er mest opptatt av, og kanskje også finne noe «uventet». Samtidig vil vi også sikre å få informasjon om de ulike forskningsbaserte temaene vi er ute etter.

Gode erfaringer

Intervjuet er organisert som et semistrukturert intervju, men muligheter til å følge opp interessante temaer utover de spørsmål som ligger i intervjuguiden.

I høst har forskerne i Ciesl-prosjektet gjennomført flere intervju. Oppsummert kan vi si at vi treffer lærere med stor forståelse for temaet. De opplever virkelig at vi er på deres hjemmebane – hvordan utvikles klasseledelse?

 

Tekst: dosent Pål Roland

 

Referanser

Kruger, R.A. & Casey, M.A. (2000). Focus groups: a practical guide for applied research (3. ed.). Sage.

Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W.R. (2007). Educational research (8. ed). Pearson international edition. USA.