MENY

Lysark fra foredrag 2016-2017 (pulje 3)

Fra Læringsmiljøprosjektet startet høsten 2013 og fram til i dag har det vært arrangert en rekke samlinger i prosjektets regi. Her har vi samlet lysarkene som har vært brukt av foredragsholderne i pulje 3. Du finner de nyeste først.

Lars Arild Myhr holder foredrag for deltakere i Læringsmiljøprosjektet Lars Arild Myhr holder foredrag for deltakere i Læringsmiljøprosjektet, Gardermoen 17.3.2016.

Lysark fra pulje 3 og samlinger for PPT, skoleeier og fylkesmenn

1. samling i forprosjekt til pulje 4 - 27. april 2017

Eva Jonskås:
Informasjon om prosjektet (pdf)

Janne Støen:
Innhold og plan (pdf)

Utvikling av et godt læringsmiljø:

Svein Nergaard:
Skoleeiers ansvar og oppgaver (pdf)

Nina Grini:
PPTs ansvar og oppgaver (pdf) 

Hanne Jahnsen:
Rektors ansvar og oppgaver (pdf)

 

1. samling for PPT, skoleeier og fylkesmenn - 14.-15. mars 2017

Janne Støen:
Læringsmiljøprosjektet 2013-2017 (pdf)

Nina Grini:
Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser (pdf)

Hanne Jahnsen:
Systemrettet arbeid og implementering: PPT og skoleeiers oppgaver og roller (pdf)

Erik Nordgreen:
Pedagogisk analyse (pdf)

Nina Grini:
Til neste gang (pdf)

Elin Ødegård:
Legitimitet og lojalitet – to sider av samme sak (pdf)

Øyer PPT:
Fortelling fra praksis (pdf)

 

2. samling for pulje 3, 7.-8. februar 2017

Hildegunn Fandrem:
Digital mobbing (pdf)

May Britt Drugli:
Relasjoner – hjørnesteinen i pedagogisk lederskap (pdf)

Lars Arild Myhr:
PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø (pdf)

Pål Roland:
Klasseledelse (pdf)

Svein-Erik Fjeld:
Organisasjonsutvikling som kollektiv kapasitetsbygging (pdf)

 

Storteamsamling  for pulje 3, 24.-25. januar 2017

Janne Støen:
Info, faser og KiVa (pdf)

Hildegunn Fandrem:
Grunnlagsdokument for oppfølging av NOU 2015:2 «Å høre til» – hvilken betydning får det for oss? (pdf)

Hanne Jahnsen:
Nettverk (pdf)

 

Konferanse om barnehage-, skolemiljø og mobbing november 2016

Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, skolemiljø og mobbing andre krenkelser (pdf)

Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo og FNs barnekomité:
Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen (pdf)

Selma Therese Lyng, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA:
Blinde flekker i skolemiljøarbeidet (pdf)

Dag 1 Parallellsesjoner 
Arve Bjørndahl, Utdanningsdirektoratet
Regelverk om barnehagemiljø og mobbing (pdf)

Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø:
Arbeid i lærende nettverk: Hva er sentrale utfordringer og muligheter når nettverk skal inngå som virkemiddel i skoleutvikling? (pdf)

Eva Jonskås, Utdanningsdirektoratet:
Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk (pdf)

Lasse Arntsen, Utdanningsdirektoratet:
Regelverk i praksis (pdf)

Vivi Bjelke, Utdanningsdirektoratet:
Erfaringer med lærende nettverk i UiU og VfL (pdf)

Synne Hall Arnøy, Rosa kompetanse:
Arbeid med identitetsbasert mobbing (pdf)

Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet:
Identitetsbasert mobbing og ikke-diskriminering - krav i barnekonvensjonen og oppll. kap. 9a  (pdf)

Gro Hexeberg Dahl (FUG/FUB) og Jorun Sandsmark (KS):
Beredskapsteam mot mobbing (pdf)

Hilde Driscoll, Utdanningsdirektoratet:
Juridiske rammer (pdf)

Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet:
Læringsmiljøprosjektet – et prosjekt som er målrettet mot mobbing (pdf)

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Veiledere i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Bodil Houg, Mobbeombudet i Buskerud:
Mobbeombudet – et politisk påfunn (pdf)

Dag 2 Parallellsesjoner 

Jette Kofoed, Aarhus Universitet:
Digital mobning (pdf)

Eirin Oda Lauvset, Datatilsynet:
Godt skolemiljø for alle – ikke stopp krenkelser med nye krenkelser (pdf)

Line Duesund Svendsen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Digital mobbing: Opplæringsloven – avdekking – håndtering - oppfølging (pdf)

Tove Flack, Læringsmiljøsenteret:
Skjult mobbing (pdf)

 

1. samling for kommuner og skoler i pulje 3, 14.-15. september 2016

Eva H. Jonskås, Utdanningsdirektoratet og Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Oppstart for pulje 3 i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Dag Ingvar Jacobsen, Universitetet i Agder:
Organisasjonsendring og endringsledelse (pdf)

Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet:
Opplæringsloven §9a (pdf)

Frank Rafaelsen, Læringsmiljøsenteret:
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? (pdf)

Erling Roland, Læringsmiljøsenteret:
Mobbing: årsaker, forebygging og tiltak (pdf)

Janicke Sæther Olsen, Barneombudet:
"Jeg vil drømme gode drømmer – barnehøring om krenkelse i skolen" (pdf) 

Kjetil Gjerdevik, Vikeså skule i Bjerkreim:
Praksisfortelling fra pulje 1 (pdf)

Vennegruppe - video fra Vassbonn skole, 5. trinn, 2015.

 

Storteamsamling 6.-7. september 2016, pulje 2 og 3

Janne Støen, Læringsmiljøsenteret:
Plan for dagene mm (pdf)

Mal for rapport for pulje 2 (docx)

Erik Nordgreen:
Analysemodellen (pdf)
Eksempel 1 (pdf)
Eksempel 2 (pdf)
Case (pdf)

Sven Eirik Nilssen, Udir:
Presentasjon av tall om mobbing og krenkelser fra Elevundersøkelsen 2013-15 (pdf)

Joachim Majambere, FUG:
Arbeid mot mobbing og hjem-skole-samarbeid (pdf)


 

Storteamsamling 12.-13. april 2016, pulje 2 og 3

Hildegunn Fandrem:
Minoritetsspråklige elever (pdf)

Terje Angelskår:
Hva er din rolle? (pdf)

Janne Støen:
Aktivering av elever (pdf)

Arbeid med elever (pdf)

PPTs rolle i Læringsmiljøprosjektet (pdf)

Videreføring og varig endring i en inkluderende skole (pdf)

Pulje 3 (pdf)

 

Rektorsamling for pulje 3, 31. mars 2016

Eva Jonskås, Utdanningsdirektoratet:
Læringsmiljøprosjektet – et prosjekt som er målrettet mot mobbing (pdf)

Janne Støen:
Arbeid fram mot oppstart (pdf)

Hanne Jahnsen:
Rektors rolle og oppgaver (pdf)

Svein Nergaard:
Utvikling av et godt læringsmiljø: Skoleeiers rolle og oppgaver (pdf)

Erik Nordgreen:
Implementering av endringsarbeid (pdf)

Erling Roland:
Mobbing (pdf)

Hanne Jahnsen:
Skolekultur og rektors rolle (pdf)