MENY

Læringsmiljøprosjektets struktur

Arbeidet er delt inn i fire hovedfaser med ulike temaer, og hver fase går over ett semester. Det er mulig å gjøre lokale tilpasninger i samarbeid med de eksterne veilederne.

Hvert semester tilbys skolene en fagdag for hele personalet. Fagdagen er knyttet til temaene i prosjektets ulike faser. I kommuner hvor flere skoler deltar i prosjektet er det ønskelig å arrangere felles fagdager.

Fase 1 - mobbing

Prosjektet starter med en fagdag om mobbing;

 • mekanismer i mobbing
 • ulike former for mobbing
 • avdekking og stopping av mobbing

Personalet får en grundig innføring i mobbingens psykologi, og får kunnskap om gode måter å avdekke og stoppe mobbing. Den ikke-anonyme undersøkelsen Spekter introduseres.

I forbindelse med fagdagen gjennomføres en veiledning med skolens arbeidsgruppe, hvor man avtaler den videre fremdriften i prosjektet. Det avtales tidspunkt for gjennomføring av Spekter og det lages en plan for mellomarbeid og oppfølging av dette.

Elever og foresatte skal involveres i arbeidet, og skolen må lage en plan for hvordan de skal gjøre det. Veilederne kan om ønskelig delta på et storforeldremøte der mobbing er tema.

I neste veiledningsmøte diskuteres bl.a. gjennomføringen og behandlingen av resultatene fra Spekter.

Fase 2 – forebygging og klasseledelse

I denne fasen er formålet forebygging av mobbing, og klasseledelse er et viktig tema. Igjen tilbys det en fagdag for hele personalet, hvor vi peker spesielt på elementer i klasseledelse som har en forebyggende effekt på mobbing.

Tema som berøres er:

 • relasjonsbygging lærer-elev og elev-elev
 • normer
 • regler
 • struktur og støtte

Veiledningen vil dreie seg om oppfølging av dette arbeidet. I tillegg er det mulig for skolen å ta opp andre viktige temaer.

Fase 3 – skolen som lærende organisasjon

I prosjektets tredje fase er temaet utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Blant de viktige temaene i 3. fase er:

 • deling av kunnskap i kollegiet
 • etablering av gode samarbeidsstrukturer
 • kvalitetssikring av planer
 • årshjul for arbeid med det psyko-sosiale miljøet

Fase 4 – videreføring av arbeidet

I det siste semesteret kan skolen i samarbeid med veilederne diskutere hvordan det er mest hensiktsmessig å jobbe for å sikre en god videreføring av arbeidet. Er det enkelte temaer som bør repeteres, eller er det nye temaer vi bør ta frem? Eksempler kan være:

 • samarbeid skole-hjem
 • minoritetsspråklige elever
 • identitetsbasert mobbing
 • elevers ulike behov

Vi kan også diskutere om skolen skal etablere et ressursteam med ansvar for arbeidet med skolens læringsmiljø. Dette teamet, som gjerne kan være det samme som skolens arbeidsgruppe i prosjektet, kan være et lavterskeltilbud til skolens lærere og assistenter for å diskutere ulike utfordringer de ser i læringsmiljøet, både mistanke om mobbing, krenkelser og andre uønskede handlinger. 

Les mer:

Velkommen som ny deltaker i Læringsmiljøprosjektet
Veiledning i Læringsmiljøprosjektet